Vastarinnan muuri

Harvoin saa luettavakseen yhtä perusteellista, hienosti kirjoitettua ja rakennettua arviota kuin tämä: Sakari Saaritsa arvioi Leena Enbomin teosta Työväentalolle vai seurahuoneelle? Työväen vapaa-ajantoiminta, politiikka ja vastarinta 1920- ja 1930-lukujen tehdasyhdyskunnassa. THPTS 2014. 262 s.  Nauttikaa!

Vastarinnan muuri

Leena Enbomin opinnäytteeseen perustuva monografia Työväentalolle vai seurahuoneelle? Työväen vapaa-ajantoiminta, politiikka ja vastarinta 1920- ja 1930-lukujen tehdasyhdyskunnassa käsittelee maailmansotien välisen ajan Valkeakosken työväestön vapaa-ajan toimintaa – erityisesti urheilu- ja näytelmätoimintaa – politiikan ja vastarinnan näkökulmasta. Sosiaalihistoriallisen tutkimuksen johtoajatuksena on osoittaa eri tavoin, että myös vapaa-ajantoiminta oli poliittinen, vastarintaa ilmentänyt osa työväen yhteisöllistä elämää, silloinkin kuin toimijat itse olivat asiasta eri mieltä.

Poliittisten leirien saaristo

Monet teollistuvan Suomen tehtaat sijoittuivat energian, puuraaka-aineen ja kuljetuksen kannalta edullisiin, mutta entuudestaan harvan asuttuihin paikkoihin vesiväylien varrelle. Tämä loi maahan jopa puolet työväestä 1920-luvulla käsittäneen teollisuusyhdyskuntien saariston.  Näille pitkin maatalousvaltaista, köyhää maata siroutuneille ”enklaaveille” oli tyypillistä korostunut riippuvuus yhdestä työnantajasta, työvoiman tarvitsemien palvelujen laaja tuottaminen yhtiön toimesta aina asumisesta terveydenhuollon kautta koulutukseen, ympäröivää maaseutua nopeammin nouseva elintaso ja tähän liittyneet jännitteet, tiukka sisäinen säätyraja sekä poliittisten ja taloudellisten konfliktien kärjistyminen hetkellisesti rajuiksi ja dramaattisiksi. Tutkimuskirjallisuudessa ne on esitetty milloin harmonisina hyvinvoivina paternalistisina perheinä, milloin tukahduttavina, konfliktintäyteisinä riiston, mielivallan, ja luokkajakojen kenttinä, mutta pääsääntöisesti  aina jollain tavalla tiiviinä ja erillisinä kokonaisuuksina.[1]

Sisällissotaa seuranneet vuosikymmenet olivat tehdasyhdyskunnissa monella tapaa levotonta, jännitteistä ja epävakaata aikaa. Toisin kuin Valkeakoskella, monilla paikkakunnilla nähtiin lakkoja, jotka paternalistisen järjestelmän puitteissa laajenivat totaaliseksi taloudelliseksi sodankäynniksi työsulkuineen ja joukkohäätöineen. Varsinkin 1920-luvun lopulta alkaen, talouskasvun ja voimistuvan ay-liikkeen ”linnarauhan” vuosien vaihtuessa lamaan ja lapualaisaikaan, työnantajat pyrkivät hallitsemaan työvoimaansa keskinäisellä koordinaatiolla ja suunnitelmallisella ’sosiaali-insinöröinnillä’. Vuodesta 1925 Valkeakoskeakin hallinnut Yhtyneiden Paperitehtaiden johtaja Rudolf Walden oli tässä kehitystyössä etulinjassa. Ammattitaitoisen työvoiman liikkuvuutta ja kilpailua osaajista hillittiin yhteisellä palkkapolitiikalla. Vuonna 1928 aloitetun kortistoinnin tarkoituksena oli estää lakkolaisten uudelleentyöllistyminen ja luoda väline poliittisesti häiritsevien ainesten puhdistamiselle työvoimasta.. Yhdyskuntien sisällä pyrittiin luotettavan ydintyövoiman muovaamiseen paitsi valikoinnilla, myös suunnittelemalla ja ohjaamalla ihmisten elämää ja ajanviettoa kokonaisvaltaisesti yhdistystoiminnalla, harrastusmahdollisuuksilla ja rituaaleilla. Hyvä työläinen kuului suojeluskuntaan, urheili tehtaan joukkueessa, kuului tehtaan näytelmäkerhoon, ja mikäli ei asunut tehtaan asunnossa vaan työnantajan kannustamana omakotitalossa, ”asui omaa kotiaan Yhtiön kotitalousneuvonnan opastamana ja pihanhoitokilpailujen innostamana”.[2]

Kolikon toinen puoli, tukahduttaminen, voimistui 1930-luvun taitteesta. Poliittisten ja ammatillisten organisaatioiden ohella myös suuri määrä ”kommunistisina” pidettyjä työväen vapaa-ajan järjestöjä, kuten merkittävä urheiluseura Jyry, lakkautettiin tasavallan suojelulain nojalla. Tilalle jäivät sosialidemokraattien osin pelastustarkoituksessa perustamat rinnakkaisjärjestöt sekä työnantajan tarjoamat – tai tyrkyttämät – hyvin resursoidut valkoiset vaihtoehdot. Valkeakoskella lakkautettuja järjestöjä oli kaikkiaan toistakymmentä. Tämä työväestön riippumattoman toimintatilan kaventaminen pakkotoimilla, painostuksella ja häirinnällä on tärkeä konteksti Enbomin tutkimukselle, joka etsii politiikkan jälkiä kentiltä, joilla sitä ei normaalisti ajateltu esiintyneen. Enbom luonnehtii näkökulmaansa sellaiseksi, jossa ” yksilö näyttäytyy yhteiskunnallisten rajoitteiden viidakossa luovivana vastarinnan subjektina, jonka sanat, teot ja käsitykset eivät aina muodosta koherenttia kokonaisuutta” (Saatteeksi, s. 5), ja määrittelee kirjoittavansa ”eräänlaista totaalihistoriaa poliittisen yhteisön synnystä” (s. 12).  Historiaa kirjoitetaan tässä nimenomaan alhaalta. Lähestymistavan edellyttämästä vastarinnan subjektista otteen saaminen vaatii kuitenkin milloin organisaatiolähtöisen politiikkakäsityksen ylittämistä toimijoiden oman maailman korostamisen nimissä, milloin toimijoiden omankin äänen paikalleen panemista tutkijan valitseman teoreettisen ja menetelmällisen optiikan hyväksi.

Hankalat verkostot

Ydinaineistona toimivaa, vapaa-ajan toimintaan osallistuneilta eri aikoina kerättyä muistitietoa analysoidaan kirjassa kolmesta viitekehyksestä: verkostonäkökulmasta (Osa I, Verkostojen ytimessä ja ympärillä), politiikkakäsitysten näkökulmasta (Osa II, Politiikka puheessa) ja vastarinnan näkökulmasta (Osa III, Vastarinta verkostoissa). Avatessaan verkostoanalyysia, muistitietotutkimusta ja tehdasyhteisötutkimusta tekijä osoittaa vakuuttavaa perehtyneisyyttä ja paneutuneisuutta sekä kotimaiseen että kansainväliseen kirjallisuuteen. Vaikutelma kertautuu ja voimistuu käsittelyluvuissa, joissa Enbom mobilisoi taitavasti ja laaja-alaisesti milloin valtiollisten käsitteiden historiaa, milloin arkisen vastarinnan antropologiaa, milloin perinteentutkimusta rakentaakseen tulkintoja usein niukoiksi jääneistä johtolangoista aineistossa.

Joitain (mahdollisesti oireellisia) reunahuomautuksia voi esittää.  Enbom esimerkiksi mainitsee alaviitteessä Maurizio Gribaudin Torinolaisia työläisiä koskevan legendaarisen Itinéraires ouvriers -tutkimuksen[3] käsittelevän ”luokkamuodostusta”. Italiaksi nimellä Mondo operaio e mito operaio (Työläisen maailma ja työläisen myytti) julkaistun teoksen päätulos oli kuitenkin juuri luokkapohjaisen, yhtenäisen vastarintakulttuurin hartaasti vaalitun ideaalin purkaminen verkostoanalyysin kautta. Ihmiset toimivat yhdessä tilanteellisesti, eriytyivät usein nopeasti toisistaan elämänkulkujensa kautta, eivätkä antaneet työläiskorttelien sosialistisen retoriikan rajoittaa valintojaan. Yhdessä Luisa Passerinin[4] kanssa Gribaudi myös käytti muistitiedon kriittistä lähiluentaa, ei tavoittaakseen kätkettyä vastarintaa, vaan tehdäkseen näkyväksi työväestön laajaa sopeutumista ja joustavaa osallisuutta fasismiin Mussolinin kaudella.

Viitekehyksessä on lisäksi silmiinpistävä Foucaultin mentävä aukko (koko tutkimus ei sisällä F-sanaa kertaakaan!). Vaikka valinta voi nykysosiaalihistoriassa olla monien mielestä suorastaan virkistävä, lisä ei ehkä olisi ollut aivan turha. Toisaalta Foucaultiin yhdistetty ajatus vallasta toimivien subjektien kasvattamisena ja muokkaamisena olisi voinut soveltua tehdasyhteisön kulttuuripaternalismiin hyvin; toisaalta se olisi voinut nostaa esiin myös kysymyksen siitä, mitä eroja työväenliikkeen ja työnantajien muokkausprojekteilla vallankäytön näkökulmasta oli.[5]

Osa ”Verkostojen ytimessä ja ympärillä” kuvaa vapaa-ajan toiminnan organisoitumista ja siihen liittyneitä sosiaalisia suhteita. Vaikka tavoite on kuvata kahden erillisen vapaa-ajanvieton piirin muotoutumista Seurahuoneen ja Työväentalon ympärille, painopiste on vahvasti jälkimmäisessä, ennen kaikkea näytelmäseura Työväen Näyttämön (TY:n näytelmäkerho 1908-, itsenäiseksi 1922-), urheiluseura Valkeakosken Jyryn (perustettu 1905, Jyry-nimellä 1910, lakkautettu 1930) ja sen rinnalle perustetun sosialidemokraattivetoisen Koskenpoikien (1929-) kehityksessä ja sosiaalisissa verkostoissa. Wrightiläinen vaihe, samoin kuin eliittien rooli modernin kansalaisyhteiskunnan toimintamuotojen paikkakunnalle tuomisessa, sivuutetaan nopeasti, ja keskeinen juonne on tuttu leirijako punaiseen ja valkoiseen vapaa-ajantoimintaan.

Enbomin keräämät luvut eri organisaatioiden jäsenmäärien kehityksestä viittaavat siihen, että porvarillinen puoli voimistui asteittain kohti 1930-luvun loppua. Tukahduttaminen, painostus ja houkuttelu olivat keskeinen osa dynamiikkaa. Jyryn lakkautus oli 1920-luvun nousun jälkeen kova isku, josta palautumisessa Koskenpojat kykenivät vain osasuoritukseen. Samaan aikaan vuosikymmenen taitteessa työnantaja alkoi perustaa omia kilpailevia rinnakkaisjärjestöjään, joihin satsattiin voimakkaasti. Työntekijöitä painostettiin liittymään tehtaan järjestöihin työllistymisen ehtona, ja väärän leirin urheilutoimintaan osallistuvia irtisanottiin tai esteltiin pääsemästä rientoihin. Sekä urheilu- että teatteripuolella tapahtui myös joitakin lahjakkuuksien ”ostoja” ammattimaisempaan toimintaan. Kuten Enbom toteaa, painostusta ja sanktiointia esiintyi käytettävissä olevien valtaresurssien puitteissa myös toisella puolella. Keskusliiton kieltävät määräykset porvarillisiin seuroihin kuulumisesta tai kilpailuihin osallistumisesta, paikalliset päätökset vaatia poliittisen työväenjärjestön jäsenyyttä urheiluharrastajiltakin ja yhteisön epävirallinen painostus viittaavat sellaiseen ”kehottavaan, kieltävään, ohjaavan ja houkuttelevaan” työväenliikkeeseen, johon liiallinen keskittyminen tutkimuksessa on Enbomin mukaan ollut syynä vaikutelmaan ihmisten käyttämisestä ”pelkkinä pelinappuloina” (s. 33).

Analysoidessaan osallisuuden muotoja Enbom pyrkii hyödyntämään verkostonäkökulmaa. Hän erottaa toimijat kantaporukkaan, suorittaviin roolinäyttelijöihin tai urheilijoihin, hanttihommia ja avustavia tehtäviä suorittaneeseen ”lisäväkeen”, yleisöön, sekä lainaajiin ja lahjoittajiin. Kantaporukasta esiin nousee tietynlaisten ”tuottajien” ryhmä, joka oli aina paikalla, organisoi, rakensi kulisseja, maalasi, mainosti ja kantoi vastuun kaiken sujumisesta nousematta välttämättä itse lavalle kuin pakon edessä. Matalaa profiilia pitäneet puuhamiehet olivat usein kuitenkin myös poliittisia ”järjestömiehiä”. Johtoportaan sukupuolittuneisuus nostetaan esille, samoin kuin perheellistymisen vähemmän yllättävät vaikutukset erityisesti naisten osallistumiseen, mutta sukupuoli ei ole tarkastelussa keskeinen ulottuvuus. Eritasoisten osallistujien ja yleisön roolia tulkitessaan Enbom hyödyntää Raimo Parikan ”joustavan osallisuuden” käsitettä ja Kari Teräksen mallia aikakauden ay-toiminnasta, jossa pientä muodollista ydintä tärkeämpi oli se laaja epämuodollinen verkosto, joka kyettiin mobilisoimaan palkkaliikkeen tueksi.[1] Tällöin tapahtumien liepeillä olijatkin voidaan laskea keskeiseksi osaksi työväenliikkeen leirihegemoniaa, vaikka Enbom itsekin toteaa, että sama porukka saattoi katsastaa juhlat kummallakin puolella aitaa, eikä tuottajille tai heidän taka-ajatuksilleen aina osattu uhrata ajatusta. Verkostoanalyysi on vaikea laji, eikä Enbomin sujuva narratiivi nojaa kovin tiukan tai formaalin tarkastelun varaan. Aineistot ovat usein aukkoisia ja vinoja, minkä tekijä tuo esille. Kehämalli, myöhemmin esitelty Marshall Sahlinsin vaihtoteoreettinen malli ja niiden sopiminen päällekkäin maailmansotien välisen ajan Valkeakoskella ovat loppupelissä hyvin perusteltuja hypoteeseja.

Hyvin kiinnostavaksi Enbomin löydökset käyvät mikroanalyysissa Jyryn vuoden 1923 kansallisten painikilpailujen lahjoitus- tai ”kerjuulistasta”. Tuntuvan oloisia lahjoituksia haettiin, ja saatiin, paikallisilta, tehtaasta riippumattomilta pienyrittäjiltä. Samaiset pienyrittäjät osoittautuivat kuitenkin vaaliarkistojen perusteella usein poliittisesti aktiivisiksi porvarillisella puolella, ja omasivat suoraan tai perheensä kautta ajan mittaan tiivistyviä siteitä valkoisen leirin ytimiin, kuten suojeluskuntaan ja eräässä tapauksessa myöhemmin jopa Suomen Lukkoon. Tekijä selittää osallistumista melko uskottavasti markkinoinnilla, mahdollisuudella tuoda itseään, yritystään ja tuotteitaan esille tilaisuudessa. Kauppiaat nähdään myös erityisenä heterogeenisena väliryhmänä, sosiaalisena kerrostumana, joka ylitti yhdyskunnan rakenteellisen ja myyttisen kaksijakoisuuden.  Samalla tavalla kulmia kohottava on kuitenkin tieto siitä, että työväenteatterin tarvitsemat hienommat rooliasut käytiin säännönmukaisesti lainaamassa paikkakunnan herrasväeltä. Vaikka lainaksi saaminen ”ei ollut itsestäänselvyys” ja kieltäytyminen saattoi joissain yksilöimättömissä tapauksissa olla ideologisesti motivoitunuttakin, sopivat nämä havainnot heikosti perinteiseen tiukkaa leiri- ja kastijakoa korostavaan näkemykseen. Olivatko identiteetit ja vuorovaikutuksen muodot ylipäätään tilannesidonnaisempia kuin poliittinen metakertomus olettaa? Olivatko esimerkiksi kansan harrastustoiminnan mesenaattina toimiminen noblesse oblige –hengessä tai luokkarajan ylittävät henkilökohtaiset luottamussuhteet myös tilanteen mukaan mahdollisia orientaatioita?

Puheen kaappaus

Osassa ”Politiikka puheessa” Enbom analysoi haastateltujen vapaa-ajan aktiivien käsityksiä toiminnan poliittisuudesta. Osa on kirjan argumentaatiolle keskeinen, sillä Enbom päätyy kiistämään työläisten tulkinnat omiensa hyväksi. Haastateltujen mukaan kun urheilu- ja näytelmäharrastus ei millään lailla ollut poliittista, ja he selvästi ja toistuvasti kieltävät työväenhistorian perinteisen tulkinnan kulttuuritoiminnasta poliittisen työväenliikkeen ja sen leirielämän luontevana osana. Haastateltujen mukaan politiikka tehtiin normaalisti muualla, ja episodit, joissa työväenliikkeen sisäiset kiistat tuotiin yhdistyksiin kuvataan rasittavana tunkeutumisena ja sotkemisena, josta monet pysyivät mieluiten kokonaan erossa.

Enbom esittää monia tapoja, joilla vaikenemista ja politiikan kieltämistä voi perustellusti pitää itsessään merkitsevänä. Useat puhujat todella olivat muiden lähteiden valossa poliittisestikin erittäin aktiivisia ajanjaksolla. Väittely toiminnan ideologisuudesta ja toisen osapuolen syyttäminen politikoimisesta olivat myös erityinen tapa osallistua aikalaiskiistaan kommunistien ja sosialidemokraattien välillä. Riidat ja niihin liittynyt ahdistus saattoivat vaikuttaa osapuolten muistelukerrontaan pitkänkin ajan kuluttua, eikä ole itsestään selvää, mikä haastateltaville on ollut vielä ajankohtaista tai arkaa. Enemmän olisi ehkä voinut pohtia muistitietotutkimuksessa keskeistä kysymystä haastatteluajankohdan ja –tilanteen vaikutuksesta. Olisiko toiminnan poliittisuutta käsitelty samalla tavalla, jos tietoa olisi kerätty työväenliikkeen institutionaalista muistia varten, tai ajanjaksona jolloin ajatus ideologisesta työstä oli muodikkaampi? Millaista vuoropuhelu aiheesta haastattelijan kanssa on kokonaisuudessaan ollut? Kaikesta huolimatta on mahdollista, että joukossa on ollut niitäkin, joita linjariidat vain ärsyttivät.

Enbomille olennaisin kysymys on kuitenkin politiikan ja poliittisuuden määrittely. Liberaalin valtio- ja organisaatiokeskeisen sektoriajattelun hyläten hän tukeutuu muun muassa Gramscista – ja Hegelistä – polveutuvaan laajaan teoreettis-metodologiseen suuntaukseen, joka tarkastelee politiikkaa instituutioiden ja päätöksenteon ulkopuolella, myös arjessa ja marginaalissa. Keskeisiä matkakumppaneita ovat muun muassa Alf Lüdtke, E.P. Thompson ja James C. Scott, Foucaultin jäädessä ilman audienssia.

”Vapaa-ajan poliittisuutta tarkasteltaessa onkin perusteltua irtautua informanttien omista käsitteistä ja tarkastella esimerkiksi sitä, miten muistitietoaineisto kuvastaa vapaa-ajantoiminnassa ilmenneitä identiteettikamppailuja, hegemoniapyrkimyksiä ja alistussuhteita. Näin tarkasteltuna näkökulma poliittiseen avautuu toimijahorisontin ulkopuolelta, ja politiikan käsitettä sovelletaan tutkimuksessa laajassa merkityksessään – analyyttisena työkaluna, joka tässä viittaa muun muassa kulttuuriseen erottautumiseen, konfliktuaalisuuteen ja pyrkimyksiin lisätä omaa toiminnanvapautta.” (s. 144.)

Hyvä näin, joskin tuntuisi hiukan kohtuuttomalta edellyttää haastateltavilta vastaavaa reflektiivisyyttä ja lukeneisuutta, tai jopa yhdistää heidän kantamansa politiikan määritelmä maailmansotien välisen ajan  ”porvarillisen valtaeliitin hegemoniapyrkimyksien palvelemiseen” (s. 142). Kun yksi haastateltava kykenee ainutlaatuisesti ymmärtämään omien politiikkakäsitystensä rajoittuneisuuden ja viittaa lähteenään ”Marxin Kalleen” tai ”johonkin suomalaiseen johtavaan kulttuuripersoonaan” jonka nimeä ei muista, käy mielessä, onko tässä tapauksessa ajatusten trickle down vain onnekkaasti tapahtunut tutkijalle mieluisia kanavia pitkin (s. 145-146).

Vastarinnan jäljillä

Viimeisessä, tärkeimmässä ja pisimmässä osassa, ”Vastarinta verkostoissa”, Enbom pääsee rakentamaan tulkintansa vapaa-ajan toimintaan liittyneistä vastarinnan ulottuvuuksista. Arkisen ja kätketyn vastarinnan ilmauksia materiaalisista symbolisiin analysoineen Scottin, Thompsonin ja omaehtoista sekä omapäistä työläissubjektia teoretisoineen Lüdtken ohella tärkeitä inspiraation lähteitä ovat muun muassa Raimo Parikan, Satu Apon ja Seppo Knuuttilan työt. 1990-luvulla nämä tutkijat loivat Suomessakin pohjaa – Jari Ehrnroothin tapaan, mutta eri tulokulmasta – sellaiselle antropologisemmalle työväenhistorialle, jossa eri tavoin luonnehditut kansanomaisen kulttuurin pitkäkestoiset elementit (”kiistämisen kulttuuri”, ”kansanomainen vastarinta”, ”rajallisen hyvän malli”, ”herraviha”, ”luonnonoikeusajattelu”, ”moraalitalous”, jne.) vaikuttivat modernissa työväenliikkeessä, muokaten sen tulkintaa ja ilmenemistapoja.[6] Enbom viittaa mm. Sami Suodenjokeen yhtenä lähestymistavan menestyksellisenä hyödyntäjänä.[7]

Ensimmäinen pääluku käsittelee huumoria vastarinnan välineenä. Valinta on hyvä, sillä huumoria voi vakavissaan pitää erittäin tärkeänä osana arkista vallan kyseenalaistamista ja horjuttamista monenlaisissa yhteiskunnissa.[8] Esimerkiksi urheilukilpailuissa ja lavasteissa toheltavaa suojeluskuntalaista, virkavallan nolaamista ja hioutuneisuudessaan ja iskevyydessään antoisaa, ”luotettavia” ulkopaikkakuntalaisia työnhakijoita koskevaa kaskuperinnettä (”Päivää olen Pälkäneeltä, kuulun suojeluskuntaan!”) myös analysoidaan erittäin taitavasti. Enbom luovii vaivattomasti niin kotimaisen perinteentutkimuksen kuin vietnamilaisten tehdaskaskujenkin maailmassa, ja kykenee argumentoimaan vankalta teoriapohjalta miksi ja miten eri anekdootit liittyivät tehtaan ja valkoisen Suomen hegemonista esitystä murentavaan, jaettuun vastahankaiseen ymmärrykseen. Suorituksen haastavuutta lisää se, että merkittävä osa aineistosta ei sisällä oikeastaan minkäänlaisia suoria viittauksia politiikkaan.

Toinen pääluku käsittelee materiaalista valtaa ja vastarintaa muun muassa huviveron kierron, talkootyön ja poliittisesti motivoituneiden irtisanomisten sekä irtisanottujen tukemisen kautta. Kuten tekijä itsekin toteaa, toiminnan vastarinnaksi lukeminen on usein avointa tulkinnoille. Veronkiertoa todennäköisesti tapahtui erivärisissä ja värittömissäkin tilaisuuksissa, ja talkootyö oli vanha ja vakiintunut instituutio, joskin riippumattomalle työväenliikkeelle elintärkeä. Kauppalaa ylivoimaisen vaalimenestyksen turvin johtanut työväenliike tuki seuroja rahallisesti. Osuusliike Koitolla, kauppalalla ja kauppalan työnvälityksellä oli merkittävä roolinsa tehtaasta riippumattomien työpaikkojen löytämisessä järjestöaktiiveille tai poliittisista syistä irtisanotuille, mikä näkyy haastateltujen työurissa. Näin työväenliike saattoi rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaansa. Epävirallisen avun kohdalla on aina pakko muistuttaa sekä muistitiedon vinoumista – esimerkiksi köyhäinavusta ei ehkä kerrottu, mutta sitä saatettiin silti nauttia – että mittaamisen tärkeydestä ja hankaluudesta.[9]

Avointa vastarintaa koskevassa luvussa tarkastellaan julkisia symbolisia esityksiä, kuten lippujen ja punavärin käyttöä, ja punaisten kaatuneiden muistamista. Luku palauttaa mieleen toisaalta tukahduttamistoimien keskeisyyden, toisaalta sen kovan taustan, jota vasten kaikki näyteltiin. Alun perin fasistista liikehdintää vastaan suunnatut kiihotus- ja puserolait johtivat vasemmistoon sovellettuna Seppo Hentilän purkamiin absurdeihin keskusteluihin sallituista punaisen sävyistä, poliisi jahtasi väkijoukossa Kansainvälisen laulajia ja punaisissa housuissa juokseminen tehtaan kilpailussa oli jo legendaarinen protesti. Työväentalon pakkoliputus valkoisten voiton päivänä oli symbolinen aggressio ja häpäisy, joka pyrki nujertamiseen, ei integraatioon. Valkeakosken Työväen Näyttämön 30-vuotishistoriikkiin vuonna 1938 liitetty luettelo edesmenneistä aktiiveista (s. 224) oli käytännössä lista 20 vuotta aiemmin tapetuista. Kuten haastateltavien kielenkäyttö tuo esille, kuuluminen punaiseen leiriin hahmotettiin arjessa usein kuulumisena verisitein tiettyyn lajiin, ei luokkakantaisuutena. ”Mutta kun olin semmoisessa pesueessa syntynyt, missä kuusi veljeä ja sisko katselivat pitkin rautaa vuonna kahdeksantoista, niin tiesi minkä oli imenyt jo äidin maidosta.” (s.251)

Enbomin johtopäätökset ovat ilmeiset: vapaa-ajantoiminnan protestikulttuurissa ”syntyi kudelma, jossa kietoutuivat yhteen modernin kansalaistoiminnan mukainen järjestökulttuuri ja kansanomaisen vastarinnan perinne.” (s. 225) Enbom painottaa alhaalta tulevaa käytevoimaa, jota ajan työväenliike epäonnistuneena ratkaisuna yritti kanavoida edustukselliseen toimintaan. Perimmäisenä kittinä toimii niukasti avattu luokan, luokkamuodostuksen ja luokka-aseman käsitteistö. Toiminta on lopulta tulkittavissa osaksi sekä kansallista että jopa kansainvälistä työväenliikettä.

Kirjassa ”osoitetaan” tuloksia ja viitataan objektiivisiksi kuvattuihin, mutta rajoittuneille tutkittaville tiedostamattomiin sosiaalisiin prosesseihin. Teoksen voi nähdä myös tiettyyn traditioon vahvasti tukeutuvana tulkintana, joka on teoriapainotteisuudessaan johdonmukainen, mutta ei vesitiivis. Riskinä on, että vastarintataistelijaksi värvätään liian kevyin perustein, ja jokaisesta kahnauksesta tehdään hypoteettisen jäävuoren huippu. Yleisellä tasolla esitetty muotoilu ”Usein unohdetaan, että mellakoiksi tai rähinöiksi luonnehditut mielenilmaukset nojaavat todellisuudessa pitkälle vietyyn organisaatioon ja laajojen kansankerrosten tukeen ja hiljaiseen hyväksyntään” (s. 226-227) kuulostaa lähes kryptiseltä esimerkiksi vuoden 2014 itsenäisyyspäivän mellakantapaisen kansalaiskeskustelussa  saaman hyytävän vastaanoton valossa.

On tavallaan harmi, ettei Enbomin teos käsittele kootummin ja perusteellisemmin tehtaan johdon toimintaa ja itseymmärrystä, sillä tietyllä tavalla juuri se tuntuu tukevan voimakkaimmin ja konkreettisimmin kirjan johtopäätöksiä. Jos yhtiö todella irtisanoi, palkkasi, painosti ja palkitsi työntekijöitä merkittävissä määrin pelkkien harrastusyhdistysjäsenyyksien perusteella, ja näki vaivaa itse hallitsemansa kilpailevan toiminnan kehittämiseksi, sen johdon on täytynyt olla vakuuttunut Valkeakosken Jyryn ja Valkeakosken Työväen Näyttämön muodostamasta vaarasta. Taloushistoriallisesta näkökulmasta tieto siitä, että työvoimaa valikoitiin lähtökohtaisesti täysin tuotannon ulkopuolisin perustein ja henkilöstölle maksettiin 10 prosentin bonuksia vuosipalkan päälle poliittisten julistusten allekirjoittamisesta (työväenliikkeestä irti sanoutuneille maksetut ns. riimirahat) saa muussa tapauksessa suorastaan epäilemään moisen tuhlauksen mahdollistaneiden kilpailun esteiden olemassaoloa.[10] Työntekijöille tilanne oli repivä, sillä heitä painostettiin valitsemaan ja vaihtamaan ystävänsä, sosiaaliset verkostonsa ja harrastuksensa leirien mukaan. Sen työväen, joka eri syistä päätyi valitsemaan Seurahuoneen, historia odottaa vielä kirjoittajaansa, joka kurkistaisi teorian rakentaman vastarinnan muurin yli.

Enbomin pro graduun perustuva kirja on monin paikoin erinomaista tutkimusta, joka olisi kunniaksi väitöskirjallekin. Sen keskeinen ansio on aito pyrkimys soveltaa uudessa empiirisessä tutkimuksessa monia ideoita, jotka ovat olleet jo pitkään läsnä suomalaisessa sosiaalihistoriallisessa kirjallisuudessa metodologisina ohjelmina, käsitteinä tai ehdotuksina. Työn paneutuneisuus ja perusteellisuus sekä korkeatasoinen tieteellinen argumentaatio tarjoavat hyvän tilaisuuden pohtia kriittisesti myös lähestymistapojen toimivuutta ja työväenhistorian suuria suuntakysymyksiä.

Sakari Saaritsa

 

Kirjallisuutta

Apo, Satu: Naisen väki: Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. Hanki ja jää 1995.

Apo, Satu: Rikastuminen, työ ja supranormaali vanhassa kansanomaisessa ajattelussa. Parikka, Raimo (toim.): Työväestö ja kansakunta. Väki voimakas 10. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 1997. 7-26.

Ehrnrooth, Jari: Sanan vallassa, vihan voimalla: Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905-1914. SHS 1992.

Gribaudi, Maurizio: Itinéraires ouvriers. Espaces et groupes sociaux à Turin au début du XXe siècle. Éditions de l.École des Hautes Etudes en Sciences Sociales 1987.

Grieco, Margaret: Keeping it in the Family: Social Networks and Employment Chance. Tavistock 1987.

Hareven, Tamara K.: Family time & industrial time: The relationship between the family and work in a New England industrial community. Interdisciplinary perspectives on modern history. Cambridge University Press 1982.

Kettunen, Pauli: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Historiallisia Tutkimuksia 138. SHS 1986.

Kettunen, Pauli: Suojelu, suoritus, subjekti: Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa. Suomen Historiallinen Seura 1994.

Knuuttila, Seppo: Kansanhuumorin mieli: Kaskut maailmankuvan aineksena. SKS 1992.

Koivuniemi, Jussi: Tehtaan pillin tahdissa; Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870-1939. Bibliotheca historica 64. Helsinki: SKS 2000.

Lewis, Ben: Foice Martelo: A Outra História do Comunismo Contada Em Anedotas Comunistas. Guerra e Paz 2008. [Alkup. “Hammer and Tickle: A History of Communism Told Through Communist Jokes”.]

Parikka, Raimo: .Varo veli, topora yksin matkustaa. . Rahvas, vastarinta, politiikka. Parikka, Raimo (toim.):Työväestö ja kansakunta. Väki voimakas 10. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 1997. 99-171.

Passerini, Luisa: Fascism in Popular Memory; The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge 1988.

Rentola, Kimmo: Toinen kirja. Aalto, Seppo & Rentola, Kimmo: Karkkilan eli Högforsin ja Pyhäjärven, entisen Pahajärven ihmisten historia. Karkkilan kaupunki 1992. 249-922.

Saaritsa, Sakari: Beneath Moral Economy: Informal Assistance in Early 20th Century Finland. European University Institute 2008.

Saaritsa, Sakari: The poverty of solidarity: the size and structure of informal income smoothing among worker households in Helsinki, 1928. Scandinavian Economic History Review 59 (2011), 102-127.

Spoof, Sanna Kaisa: Savikkojen valtias: Jokelan tiilitehtaan sosiaalinen ja fyysinen miljöö. Suomen muinaismuistoyhdistys 1997.

Suodenjoki, Sami: Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2010.

 

*****

[1] Esim. Spoof 1997; Koivuniemi 2000; Rentola 1992. Kansainvälinen tutkimus on kiinnittänyt huomiota myös siihen, miten tärkeitä kontaktit ulos yhdyskunnista saattoivat olla työväestön liikkumavaralle, ja miten työnantajat ovat pyrkineet tietoisesti eristämään yhteisöjä rekrytointipolitiikalla ja yhdyskuntasuunnittelulla. Hareven 1982; Grieco 1987.

[2] Kettunen 1986, 130-133; Kettunen 1994, 161-162, 182, 224-225, 246-249, 258-260.

[3] Gribaudi 1987.

[4] Passerini 1988.

[5] Ks. Saaritsa 2008, 101-106.

[6] Ks. esim. Parikka 1997; Apo 1995; Apo 1997; Ehrnrooth 1992; Knuuttila 1992.

[7] Suodenjoki 2010.

[8] Vrt. Lewis 2008.

[9] Saaritsa 2011; Saaritsa 2008, 165-172.

[10] Kalliilta vaikuttavaan, lapualaisvuonna 1929 käyttöön otettuun sopimusjärjestelmään sisältyi tosin myös taloudellisesti tärkeä velvoite rikkuruuteen, jota Valkeakoskella pidettiin osasyynä suurten lakkojen esiintymättömyyteen (ss. 204-206.).

Posted in Kirja-arvostelut | Kommentit pois päältä artikkelissa Vastarinnan muuri

Johanna Peltoniemi: Valtatyhjiöstä väkivaltaan

Työväentutkimus vuosikirjan 2013 julkistamistilaisuudessa 29.11.2013 Työväenliikkeen kirjastossa  pidetty esitelmä.

Puolitoista vuotta sitten valmistunut historian pro gradu-tutkielmani Valtatyhjiöstä väkivaltaan – kehitys kohti kansallista konfliktia Suomessa 1917–1918 ja Espanjassa 1930-luvulla on vertaileva tutkimus kahdesta sisällissodasta. Näitä kahta sisällissotaa on historiantutkimuksessa rinnastettu aiemminkin, Suomessa esimerkiksi oikeushistorian professori Jukka Kekkonen ja Espanjassa historian professori Julián Casanova.  Sodista löytyy paljon yhtäläisyyksiä; suuria henkilötappioita sekä kytkentöjä aikansa kansainvälispoliittiseen tilanteeseen.

Suomen vuoden 1918 sisällissota aloitti sekä symbolisessa että kulttuurisessa mielessä sellaisten sisällissotien aikakauden, jossa Julián Casanovan mukaan punainen ja valkoinen puoli ottivat yhteen eli kommunistit vastaan fasismi. Suomen tavoin sama perusristiriita voidaan nähdä osana myös Espanjan sisällissotaa. Tutkimuksen hypoteesi on, että sotien tärkeimpänä taustatekijänä oli valtatyhjiö, joka täyttyi tai täytettiin väkivallalla.

Professori Michael Howard on esittänyt, että kilpailevien kansojen konfliktihakuisuus johtuu aina vallasta. Voidaanko tätä ajatusta ehkä jatkaa ja laajentaa koskemaan myös saman kansan sisäistä konfliktihakuisuutta? Lähestyin kysymystä professori Sidney Tarrow’n mahdollisuusrakenteen kautta. Tarrow’n teoriaa ei sinänsä ole tarkoitettu konfliktitilanteiden selittämiseen, mutta sen kautta voidaan tarkastella kansalaistoimintaa murrosaikana – ja murrosajastahan sisällissodissakin on kyse, joten tällä teorialla voidaan nähdä olevan mahdollisuuksia selittää myös sisällissodan kollektiivista toimintaa.

Tarrow’n mahdollisuusrakenteen mukaan viisi tekijää mahdollistaa konfliktiin suotuisan tilan. Ensinnäkin uusille toimijoille aukeaa mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Toiseksi vallitseva poliittinen kenttä on ryhmittymässä uudelleen ja vaikutusvaltaisia liittolaisia ilmaantuu lähinnä opposition puolelle. Lisäksi vallitsevan eliitin yhtenäisyys rakoilee ja lopulta valtion halu tai kapasiteetti tukahduttaa sitä haastavia liikkeitä vähenee.

Sotia tutkittaessa yleinen kysymys on, olisiko sota voitu välttää. Mikäli yhteiskunnassa on vahva, legitiimi hallinto ja yhteiskunnallinen tila on vakaa, on eri poliittisten organisaatioiden poliittinen strategia huomattavasti rauhanomaisempi kuin yhteiskunnassa, jossa Tarrow’n mahdollisuusrakenteen viisi kohtaa täyttyvät.

Konfliktihakuinen liike syntyy useimmiten silloin, kun mahdollisuudet sen ajaman asian onnistumiseen vaikuttavat todennäköisiltä. Legitiimin vallanpitäjän puuttuminen ja sitä seurannut valtatyhjiö oli sekä Suomen itsenäistymisvaiheen, että Espanjan 1930-luvun alkuvuosien poliittiselle tilanteelle yhtenäinen merkittävä tekijä. Espanjassa valtatyhjiö kehittyi hitaammin kuin Suomessa – tästä johtuen myös tutkimuksessani ajallinen tarkastelujakso on Espanjan osalta pidempi.

Espanjan valtiomuoto muuttui muutamassa vuosikymmenessä useaan otteeseen. 1800-luvun lopun ensimmäisen tasavaltakokeilun jälkeen Espanja oli monarkia aina toisen tasavallan syntyyn, vuoteen 1931 asti. Monarkian loppuaikaan sijoittui Primo de Riveran sotilasdiktatuuri vuosina 1923–1930. Tuolloin kuningasta ei kuitenkaan syösty vallasta. Ensimmäinen merkki valtatyhjiöstä Espanjassa ilmeni tammikuussa 1930, jolloin Primo de Riveran sotilasdiktatuuri hajosi. Vanha politiikka haluttiin hylätä ja Espanjan intellektuellit alkoivat valmistella tasavaltaa poliittisen vasemmiston tuella. Tasavallan julistaminen vuonna 1931 sai kansalta täyden tuen. Poliittinen tilanne oli kuitenkin kaikkea muuta kuin selkeä: pääministerin ja presidentin välistä hierarkiaa ei ollut määritelty selkeästi ja muutaman vuoden sisällä pidetyt kolmet Cortesin vaalit muuttivat parlamentin voimasuhteet vaali vaalilta.

Monessa maassa tasavallan perustaminen olisi saattanut riittää yhteiskunnan vakauttamiseen, mutta Espanjassa tilanne poikkesi yhdessä merkittävässä mielessä muista Länsi-Euroopan maista: työläisillä, suurella osalla maanviljelijöitä ja naisilla ei nimittäin ollut äänioikeutta. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus saatiin Espanjaan vasta vuonna 1933. Näin ollen, toisen tasavallan aloittaessa suurin osa väestöstä oli suljettu poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. Lisäksi poliittinen päätöksentekoprosessi oli korruptoitunut ja ainoastaan näennäisesti parlamentaarinen. Toinen tasavalta tarjosi Espanjassa mahdollisuuden valtatyhjiön ja demokratiavajeen aiheuttamien ongelmien korjaamiseen. Sen sijaan taloudellinen tilanne, kahden täysin vastakkaisen aatemaailman ja puolueen keskinäinen kilpailu, sekä maatalouskysymyksen kärjistyminen veivät pohjan uudistuksilta.

Suomessa valtatyhjiö syntyi ensisijaisesti vuoden 1917 aikana. Suuriruhtinaskunnassa valtiollista toimeenpanovaltaa olivat käyttäneet keisarin nimittämät virkamiehet, kenraalikuvernööri ja senaatti. Helmikuun vallankumouksen ja Venäjän keisarikunnan häviämisen myötä heräsi myös kysymys Suomen suuriruhtinaskunnan ylimmästä vallanhaltijasta. Edeltävän kymmenen vuoden aikana oli järjestetty kahdeksat eduskuntavaalit ja helmikuun vallankumouksen jälkeen Suomi ajautui kaaokseen ja valtiolliseen sekasortoon, jota ei onnistuttu selvittämään ennen lokakuun vallankumousta.

Itsenäistyvältä Suomelta puuttui valtiomuoto, joka saatiin vasta vuonna 1919. Vuoden 1918 alussa nimellisesti itsenäisessä Suomessa ei ollut legitiimiä vallan haltijaa. Näin ollen valtiovallan epäonnistumisen seurauksena avautui mahdollisuus sisällissodalle. Kummassakin maassa – Suomessa ja Espanjassa – sisällissotia edeltäneissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa oli useita merkittäviä yhtäläisyyksiä valtarakenteiden heikkouden luotua tilaisuuden sisällissodalle: Poliittinen valta oli karannut vallanpitäjien käsistä, taloudellinen kriisi kiristi työväestön ja porvariston välejä, ja sosiaaliset ongelmat olivat kumuloituneet – oli puutetta sekä leivästä että työstä.

Suomen vuoden 1918 ja Espanjan vuosien 1936–1939 tapahtumien keskeisenä erona on pidetty lähinnä sitä, että Espanjassa sisällissota alkoi oikeiston aloittaman vallankaappauksen epäonnistuttua, kun taas Suomessa vasemmiston vallankumous ei ollut ainoa syy sisällissodan syttymiseen – valkoisten vapaussota olisi oletettavasti joka tapauksessa laajentunut paikallisia kahakoita suuremmaksi konfliktiksi. Valtatyhjiö loi kumpaankin maahan sellaiset yhteiskunnalliset olosuhteet, joissa sisällissodan oli mahdollista alkaa. Espanjassa poliittisia ongelmia ja sosiaalisia konflikteja ei voitu ratkaista parlamentaarisin keinoin ja Suomessakin parlamentaariset keinot ohitettiin käytännössä. Millään instituutiolla ollut riittävän vahvaa legitiimiä valtaa ylläpitää yhteiskunnallista järjestystä. Espanjassa tämä järjestelmä oli käytännössä olemassa, mutta ongelma oli, ettei silläkään ollut tarvittavaa voimaa estää sisällissodan syttyminen. Menetettyään väkivallan monopolinsa, valtio ei enää kyennyt estämään väkivaltaista vallankumous prosessia, joka johti molemmissa maissa kansalliseen konfliktiin ja sisällissotaan.

Tutkimustulosten keskeisin anti onkin se, että sisällissotien syntyä koskevan teorian kehittäminen Espanjan ja Suomen tapausten avulla näyttäisi olevan mahdollista. Yksi käyttämäni vertailevan metodin annin kiistakysymyksiä on, millä tavalla vertailun avulla voidaan yltää valideihin yleistyksiin. Kuitenkin on olemassa mahdollisuus siihen, että vertailevan metodin avulla saaduista jonkinasteisista yleistyksistä voisi olla hyötyä nykyisten kriisien hallinnassa.

Teoria on ytimeltään yleistys, vaikka ei ajaton tai universaali olisikaan. Suomen ja Espanjan tapausten nojalla teorian kehittämisen mahdollistaa se, että erilaisesta kansainvälisestä asemastaan ja historiastaan huolimatta maat kävivät samankaltaiset sisällissodat. Lisätutkimusta tämän teorian kehittäminen tietysti vaatisi, ja tarkasteluun olisi hyvä ottaa myös eri aikakausien sisällissotia, jotka eivät mahdu tähän sosialismi versus fasismi lokerikkoon. Esimerkiksi Jugoslavian hajoamisen ja Arabikevään jälkeiset konfliktit, samoin kuin Syyrian sisällissota, voisivat olla tutkimuksen ja teorian muodostamisen kannalta hedelmällisiä.  Joka tapauksessa, olisi toivottavaa, että erilaisten konfliktien, kuten sisällissotien tutkimuksen tarjoamaa informaatiota alettaisiin entistä enemmän valjastaa myös yhteiskuntatutkimuksen ja kriisinhallintaa koskevan tutkimuksen käyttöön.

Johanna Peltoniemi, YTM, FM Tampereen yliopisto

Posted in Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Johanna Peltoniemi: Valtatyhjiöstä väkivaltaan

Keravan museo: Kuvia tehtaista, työstä ja tekijöistä

Keravan uusi taide- ja museokeskus Sinkka tarjoaa jälleen mielenkiintoisen näyttelyn (30.10 – 29.12.2013), tällä kertaa laajan valokuvakokoelman teollisuudesta, työstä ja työväestä. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan kanssa ja esittelee valtavan määrän hienoja valokuvia, jotka eivät ole aiemmin olleet esillä julkisesti.

”Teollisuuskuvanäyttely pohjautuu Tampereella sijaitsevan Työväenmuseo Werstaan kokoamaan näyttelyyn, jonka kuva-aineisto koostuu Osuustukkukaupan 142 000 kuvan kokoelmasta poimituista 101 vedoksesta. OTK:n monipuolisissa tuotantolaitoksissa valmistettiin tuotteita kahvista kenkävoiteisiin ja nauloista naisten muotipukuihin. Kuvat avaavat näkymiä mm. Sörnäisten vaatetustehtaille, kahvinpaahtimolle ja teknokemialliselle tehtaalle, Tampereen Pispalan tulitikkutehtaalle, Järvensivun lihanjalostustehtaalle sekä Kylmäkosken naulatehtaalle. Pääosa kuvista on valokuvaajien Eino Finnen ja Atte Hyvärisen ottamia.

Helsingin radan varteen Keravalle syntyi 1900-luvun alulla useita huomattavia tehtaita. Werstaan luomaa teemaa on jatkettu Keravan museon aineistolla. Museon kuvakokoelmat kertovat paikallisesta panimoteollisuudesta, tiiliteollisuudesta, puuteollisuudesta, metalliteollisuudesta ja kumiteollisuudesta. OTK:lla oli kattohuopatehdas Keravalla. Keravan Puuteollisuus valmisti ovia, ikkunoita ja huonekaluja, Stockmannin omistamat tehtaat: Keravan Puusepäntehdas huonekaluja ja Orno Metallitehdas valaisimia. Laadukkaimmat tuotteet olivat aikansa huippumuotoilua, esim. Ilmari Tapiovaaran Domus-tuoli ja Yki Nummen Lokki-valaisin, joita valmistetaan edelleen. Keravalla teollisuutta ikuistivat mm. valokuvaajat Eric Sundström, Foto Roos, Valokuvaamo Kolmio, Väinö Kerminen, E. Winnari, Mauno Mannelin, Veijo Laine, V. Hytönen, Kamera-keskus, Aarne Pietinen Oy ja Kalevi Hujanen. Näyttelyyn on keravalaisesta aineistosta valittu 199 kuvan kokonaisuus.”

Kuvien kautta valottuu esille menneiden aikojen Kerava, jota ei enää ole. Kuvissa ihmiset on ikuistettu usein töidensä äärellä, hiomassa, sorvaamassa, viimeistelemässä, tarkastamassa, pakkaamassa tai varastoimassa. Näyttely kertoo ajasta, jolloin huonekalut, valaisimet ja kumisaappaat eivät tulleet suomalaisiin koteihin kaukomaiden tehtailta, vaan ne tulivat hyvin usein Keravalta.

Suosittelen näyttelyä lämpimästi kaikille työväenhistoriasta kiinnostuneille, kannattaa tulla kauempaakin. Itse kävin näyttelyn avajaisissa alle kouluikäisten lasteni kanssa, jotka innolla katselivat valokuvia vanhasta Keravasta ja entisaikojen tehdassaleista, koneista, töistä ja ihmisistä. Toivottavasti myös koululais- ja opiskelijaryhmät löytävät tiensä näyttelyyn, joka on avoinna vuoden loppuun asti.

Teksti Pia Lohikoski 

 

***

 Kuvia tehtaista, työstä ja tekijöistä -näyttelyyn liittyy 3 luennon luentosarja jossa kuullaan luennot teollisuuskuvauksesta, tehdasympäristöjen uudesta elämästä sekä vanhojen kuvien uudesta elämästä. Luennot pidetään tiistaisin klo 18 Sinkan luentosalissa.

12.11. Pertti Mannelin: Teollisuuskuvaus ennen
19.11. Lauri Putkonen: Vanhat teollisuusympäristöt – rasite vai mahdollisuus?
26.11 Matleena Jänis: Jäniksenä Varkaudessa – teollisuuskuva dokumenttielokuvaajan käsissä

Taide- ja museokeskus Sinkka
Kultasepänkatu 2
04250 Kerava
info: 040 318 4300, sinkka(a)kerava.fi

Posted in Museot, Näyttelyt | Kommentit pois päältä artikkelissa Keravan museo: Kuvia tehtaista, työstä ja tekijöistä

Werstaalla tänään kahden uuden näyttelyn avajaiset

Maat, metsät, tehtaat

Uuteen tutkimukseen perustuva Maat, metsät, tehtaat -näyttely kertoo pitkästä 1950-luvusta. Kolmen museon yhteistyönä toteutettu Maat, metsät, tehtaat -näyttely pohjautuu Suomen Akatemian rahoittaman Onnen maa? -hankkeen tutkimustuloksiin. Hankkeessa kulttuurintutkijat analysoivat sodanjälkeiseen aikaan liitettyä nostalgiaa, aikakauden todellisuutta sekä yhteiskunnan muuttumista.

Tutkimushankkeessa pitkä 1950-luku alkaa sodan päättymisestä vuonna 1945 ja jatkuu aina 1960-luvun alkupuolen murroskauteen saakka. Pitkälle viisikymmenluvulle ominaisia olivat jälleenrakennus, puute, kova työnteko ja säädyllinen elämä. Maaseudulle raivattiin pientiloja, joet täyttyivät keväisin tukkilautoista ja tehtaita laajennettiin, jotta sotakorvaukset saatiin ajallaan maksettua. Lapsia oli pian kaikkialla. Suuret yhteiskunnalliset murrokset hyvinvointivaltion rakentaminen, maaseudun rakennemuutos, länsimainen kulutuskulttuuri ja ilmapiirin vapautuminen, toteutuivat kuitenkin vasta 1960-luvun jälkipuoliskolla.

Maat, metsät, tehtaat -näyttelyssä käsitellään suomalaisen yhteiskunnan muutosta arjen, kodin ja perheen, koulunkäynnin ja työnteon näkökulmista ja käännetään nostalgian taakse jääviä puolia näkyville. Näyttely haastaa mielikuvia vanhoista hyvistä ajoista aikakauden esineistön, valokuvien ja elokuvien välityksellä.

Näyttelyssä voi tutustua esimerkiksi Valmet 20-traktoriin, joka suunniteltiin kotimaiseksi työjuhdaksi sekä pelloille että metsiin, metsätyömiesten käsiä täristäneeseen moottorisahaan tai kotitalouksiin avuksi tulleeseen pulsaattoripesukoneeseen. Lapset voivat kavuta viisikymmenluvun tyyliin tehtyyn leikkiautoon ja muistelunurkassa kävijät pääsevät kertomaan omia muistojaan.

Näyttelyyn liittyy myös tänään julkistettu Onnen Aika? -tietokirja (Atena Kustannus). Pitkästä 1950-luvusta kertovan teoksen ovat toimittaneet tutkijat Kirsi-Maria Hytönen ja Keijo Rantanen.

Näyttelyn oheisohjelmassa on koko perheen tapahtuma Metkaa! Pelejä ja leikkejä 1950-luvun tyyliin lauantaina ja sunnuntaina 26.-27.10. sekä Iltamat 1950-luvun henkeen la 26.10. Lisäksi museolla on tutkimushankkeen tutkijoiden yleisöluentoja 31.10. alkaen torstai-iltaisin. Näyttelyyn on saatavilla myös opastettuja kierroksia sekä työpajoja eri-ikäisille.

Näyttely on tuotettu yhteistyössä Onnen maa? -tutkimushankkeen, Suomen maatalousmuseo Sarkan sekä Suomen Metsämuseo Luston  kanssa Koneen Säätiön tuella. Näyttely on avoinna Werstaalla 20.9.2013-23.3.2014. Tämän jälkeen näyttely siirtyy Suomen maatalousmuseo Sarkaan Loimaalle, missä se on avoinna vuoden 2014 lopulle ja edelleen Suomen Metsämuseo Lustoon, jossa näyttely on esillä vuonna 2015.

Karhu ja tähti – työtä, leipää ja menestystä

Näyttely kertoo Karhulan teollisesta historiasta valokuvin, elokuvin ja äänin. Mukana on myös kaikille tuttuja Karhulan lasitehtaan tuotteita, jotka tunnetaan karhun ja tähden kuvalla varustetusta logosta. Myös alkuperäinen Aalto-maljakko syntyi Karhulassa. Kymijoen rannan teollisuushistoria välittyy kuvista runsaan sadan vuoden ajalta ja Karhulan vilkas elämä 1950-luvun dokumenttielokuvista. Karhulakin on monen muun teollisuuspaikkakunnan tapaan kohdannut rakennemuutoksen ja alueen uudet toimijat saavat puheenvuoron videoteoksessa. Näyttely on Karhulan teollisuuspuistoyhdistyksen, Mediatehdas Dakarin ja Kymenlaakson museon tuottama.

Karhu ja Tähti -näyttely on esillä Työväenmuseo Werstaalla 20.9.2013-7.1.2014. Esillä on kolme kokonaisuutta :

– Karhu ja Tähti -videoteos
– Valokuvia Karhulasta
– Vanhoja elokuvia Karhulasta

***

Molemmat näyttelyt ovat huomisesta (pe 20. syyskuuta) alkaen avoinna yleisölle.  Blogimme suosittelee lämpimästi vierailua Werstaalla. Werstas sijaitsee Tampereen keskustassa Finlaysonin alueella osoitteessa Väinö Linnan aukio 8. Werstas kartalla.

Posted in Museot, Näyttelyt, Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Werstaalla tänään kahden uuden näyttelyn avajaiset

Linz 2013: Kansainvälistä tutkimusta kotityöntekijöistä

Kansainvälinen työväen- ja sosiaalihistorian ITH-konferenssi Linzissä, Itävallassa, käsitteli tänä vuonna kotityöntekijöiden (domestic workers, aiemmin kotiapulaiset) historiaa eri aikoina ja eri maanosissa. He olivat osa siirtolaisuusvirtaa. Työn perässä siirryttiin maalta kaupunkiin, maasta toiseen ja myös mantereelta toiselle, kun vaurastuneet yhteiskunnat palkkasivat maatalousvaltaisten maiden väestöä – ja nykyisin kehitysmaista tulevia. Kun sata vuotta sitten Yhdysvaltain ja Kanadan kotiapulaiset tulivat Euroopasta, mm. Irlannista ja Suomesta, niin nykyisin he ovat pääasiassa filippiiniläisiä. Siirtomaissa kohdemaan asukkaat ja alkuperäisväestö tekivät kotityöt. Miespalvelijoita, joista valkoiset käyttivät nimitystä ”boys”, tarvittiin paljon.

Nykyisin väestön ikääntyessä kotityöhön kuuluu enenevässä määrin vanhusten hoitoa: slovenialaiset käyvät koti- ja hoivatyössä Italiassa, ukrainalaiset Puolassa ja puolalaiset Saksassa, intialaiset ovat Etelä-Afrikassa ja arabimaissa. Filippiiniläiset ovat kotityössä kaikilla maailman mantereilla. Filippiinit säätelee valtion talouden alijäämää kotityöntekijöiden määrällä. Valtio määrää kiintiön sille, kuinka suuri osa kansalaisista voi lähteä työskentelemään ulkomaille.

Mielestäni tämän vuoden seminaarin tieteellinen taso oli poikkeuksellisen korkea. Se johtui osin siitä, että ensimmäistä kertaa konferenssin yhteydessä aiheesta väitöskirjaa tekevät pitivät omia sessioita ja yleisöesitelmiä.
ITH pitää ensi vuonna 50. konferenssinsa, jonka aiheena pakkotyön eri muodot. Aihetta käsitellään historiallisesti ja globaalisti niin maataloudessa, teollisuudessa, palvelusektorilla kuin seksiteollisuudessakin (Work and Compulsion: Coerced Labour in Domestic, Service, Agricultural, Factory and Sex Work, ca 1850-2000s).
Vuoden 2015 konferenssi pidetään ensimmäistä kertaa Linzin ulkopuolella, Berliinissä. Professorit Josef Ehmer ja Andreas Eckert valmistelevat konferenssia aiheesta työ ja ei-työ. Tämä kokous pohtii sitä, miten työ määritellään, kun kaikki työ ei välttämättä olekaan palkkatyötä. 2016 konferenssi on jälleen Linzissä, ja vuonna 2017 Gentissä.
ITH:n organisaatiota muutettiin. Konferenssin presidentti, joka on vielä vuoden ajan Berthold Unfried Wienistä, sai kolme varapresidenttiä: Susan Zimmermann Budapestista, Marcel van der Linden Amsterdamista ja David Meyer Wienistä. Konferenssin yhteydessä jatketaan väitöskirjan tekijöiden tapaamisia.

Marjaliisa Hentilä
Erikoistutkija, Työväen Arkisto

”Olemme työntekijöitä ja siksi meillä on oikeuksia”, totesi Tansaniasta kotoisin oleva Vicky Kanyoka Linzissä. Hän on vuosia toiminut kotityöntekijöiden aseman parantamiseksi Afrikassa. Hän edustaa Afrikkaa alan verkostossa, International Domestic Workers Network, jonka aloitteesta vielä tänä vuonna perustetaan maailmanlaajuinen ammatillinen kattojärjestö. Vicky Kanyoka puhui vuonna 2011 järjestetystä ILO:n kokouksesta, joka hyväksyi alalle sopimuksen numero 189. Se määrittelee kotityöntekijöille minimityöehdot. Tähän mennessä 11 maata on ratifioinut sopimuksen.

Etualalla saksalainen veteraanitutkija Ulla Plener Linzin konferenssissa. Hän on yli 50 vuoden ajan julkaissut tutkimusta kommunistisesta liikkeestä. Hänen saksalainen isoisänsä menehtyi Stalinin vainoissa. Hän on julkaissut tutkimuksen mm.Neuvostoliitossa vallinneesta terrorista kommunisteja kohtaan. Tämä on aihe, jota hän itäsaksalaisena on voinut käsitellä vasta kommunismin romahduksen jälkeen.

Posted in Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Linz 2013: Kansainvälistä tutkimusta kotityöntekijöistä

Workshop on Labour Markets in History: A Comparative Perspective

Taskassa kiinnostava workshop otsikon aiheesta lokakuun 24. 2013. Tilaisuutta isännöi Historical Economics and Development Group (HEDG), Department of Business and Economics, University of Southern Denmark. Ja paikkana on mainittu yliopisto.

Aikataulutus: Prospective speakers should submit a one page abstract and a short CV to Karol Borowiecki (kjb@sam.sdu.dk) no later than June 30, 2013. Notification of acceptance will be given by the end of July 2013. Full papers are due by October 1, 2013.

Lisätietoja: http://eh.net/content/workshop-labour-markets-history-comparative-perspective

Posted in Seminaarit | Kommentit pois päältä artikkelissa Workshop on Labour Markets in History: A Comparative Perspective

Työväestö ja hyvinvointi 26-27.8 Werstas Tampere – OHJELMA

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari

TYÖVÄESTÖ JA HYVINVOINTI

26.–27.8.2013 Työväenmuseo Werstas, Tampere

Ohjelma:

Maanantai 26.8.2013

10.15 Puheenjohtajan avausz

10.30–11.30 Keynote-luento: Antti Häkkinen: Vuosisadat, sukupolvet, elämänkulut: Merkitysten analysoimisesta  toiminnan tutkimiseen?

11.30–12.30 Lounas

12.30–13.50 Murros

Eija Stark: Köyhien sosiaalipolitiikka – käsitykset auttamisesta suomalaisessa sananlaskuperinteessä

Päivi Uljas: Pienviljelykeynesiläisyys

13.50–14.15 Kahvitauko

14.15–16.15 Terveys

Sakari Saaritsa: Koska lääkäriin? Sosiaalinen kerrostuneisuus ja kotitalouksien sairaanhoidon kysyntä sotien välisen ajan Suomessa

Tapio Bergholm: Työsuojelu-uudistukset 1970-luvulla

Lauri Kokkinen, Pekka Varje, Aki Koskinen ja Ari Väänänen: Työväestön sairastavuuden muutos 1970-luvulta nykypäivään

16.15–16.30 Tauko

16.30–18.00 Salamasessio: gradu- ja hanke-esittelyjä

Gradut:

Jussi V. Lahtinen: Duunarin tarinoita sosiaalivaltiosta. Romaanihahmojen arkisia käsityksiä ja kokemuksia suomalaisesta sosiaalijärjestelmästä 1970-luvun urbaanissa työläiskirjallisuudessa

Tiina Ranto: Suomalaisen työväen hyvinvoinnista huolehtiminen rationalisointitoimenpiteiden alla vuosina 1943–1952

Hankkeet:

 • Suomalaisen työntekijäkuvan muutos 1945–2013, Työterveyslaitos
 • VoxClass -Voice and Silence of Class – Critique of Recent Conceptions, Turun yliopisto
 • Happy Days? The Everyday Life and Nostalgia of the Extended 1950s, Helsingin yliopisto
 • Maat, metsät, tehtaat -näyttely, Työväenmuseo Werstas

 

Tiistai 27.8.2013

9.00–11.00 Vapaa-aika

Hannu Itkonen: Työläisurheilu hyvinvoinnin edistäjänä

Maria Vanha-Similä: Forssan tehdasyhteisön vapaa-ajantoiminta työntekijöiden hyvinvointia tukemassa 1960–1980-luvuilla

Matti Hannikainen: Hyvinvoinnin kasvukauden tulos – liian aikaisin eläkkeelle?

11.00–11.15 Tauko

11.15–12.00 Seppo Knuuttila: Tavallisen hyvä elämä

12.00–12.15 Uuden vuosikirjan esittely.

12.15 Seminaarin päätöskeskustelu

Työväenmuseo Werstas (http://www.tyovaenmuseo.fi) sijaitsee Finlaysonin historiallisella tehdasalueella Tampereen keskustassa, osoitteessa Väinö Linnan aukio 8. Seminaari on maksuton.  Lounas ja illanvietto ovat yhteisiä, mutta omakustanteisia. Majoittuminen on samoin omatoimista ja omakustanteista.

Järjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumisia seuran sihteerille Kirsi-Maria Hytöselle (kirsi-m.hytonen [at] jyu.fi, puh. 050 340 4070) viimeistään 18.8.2013.

Posted in Esitelmät, Seminaarit | Kommentit pois päältä artikkelissa Työväestö ja hyvinvointi 26-27.8 Werstas Tampere – OHJELMA

CFP Työväestö ja hyvinvointi – THPTS kesäseminaari 2013

Call for Papers: Työväestö ja hyvinvointi

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaari Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 26.–27.8.2013.

Elintason nousu ja hyvinvoinnin lisääntyminen ovat olennainen osa niin suomalaisten kuin monien muiden maiden suurta kertomusta, nousua köyhyydestä moderniksi hyvinvointivaltioksi. Suomalainen ja pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli kerää toistuvasti kansainvälistä huomiota. Kamppailu palkoista ja sosiaaliturvasta ulottuu syvälle poliittisen ja ammatillisen järjestäytymisen historiaan. Taloudellinen kasvu on luonut resursseja koulutuksen laajentamiseen ja tasa-arvoistamiseen, ja koulutuksesta on tullut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämpi hyvinvoinnin lähde. Suuri muutos näkyy niin kansantuotteen kasvuna, eliniän pidentymisenä kuin vaikkapa agraariyhteiskuntaan lähes väistämättömästi liittyneen vanhuusköyhyyden vähentymisenä.

Materiaalisten seikkojen rinnalle ovat viime vuosikymmeninä nousseet myös muut hyvinvoinnin ulottuvuudet. Jo vanha sanontakin kertoo, ettei raha tuo onnea ja samanlaisia viitteitä löytyy myös tutkimuksista. Esille ovat nousseet toisaalta ympäristökysymykset toisaalta hyvinvoinnin kokemukset. Ne liittyvät yhteiskunnalliseen muutokseen ja myös puheeseen hyvinvointivaltioiden tulevaisuudesta. Samantyyppiset lähestymistavat ovat yleistyneet laajemminkin niin historian-, kulttuurin- kuin yhteiskuntatutkimuksessa.

Uudet hyvinvoinnin määrittelyt herättävät myös kritiikkiä. Muuttavatko ne olennaisesti kuvaamme hyvinvoinnin kehityksestä? Kiinnostavatko ne lähinnä vain länsimaista hyvinvoivaa eliittiä? Onko tuloerojen kasvu viime vuosikymmeninä merkki hyvinvointivaltion kriisistä ja hämärtääkö esimerkiksi puhe onnellisuudesta materiaalisen hyvinvoinnin epätasaista jakautumista? Jos uudet menetelmät soveltuvat nykypäivän yhteiskuntaan, onko niistä hyötyä menneisyyden tutkimuksessa.

Pyydämme tutkijoita osallistumaan seminaariin esitelmillä, joissa käsitellään hyvinvointia niin perinteisistä kuin uusista näkökulmista. Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

 •  Elinolojen muutokset pitkällä aikavälillä
 •  Hyvinvoinnin tutkimuksen (historiallinen) mittaaminen ja mallintaminen
 •  Hyvinvointi ja luokka
 •  Julkinen ja yksityinen sektori hyvinvoinnin tuottajina
 •  Poliittinen kamppailu hyvinvoinnista
 •  Hyvinvoinnin teemat kaunokirjallisuudessa ja kansanperinteessä
 •  Hyvinvointi ja onnellisuus

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuutin keskustelu. Seminaari on esiintyjille maksuton ja matkat korvataan.

Lähetä enintään yhden liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä viimeistään 2.4.2013 Matti Hannikaiselle (matti.hannikainen@uta.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2013 aikana.

Seminaarin pohjalta toimitetaan artikkelikokoelma, joka ilmestyy seuran vuosikirjana vuonna 2014. THPTS on julkaisufoorumissa luokiteltu tiedekustantaja.

Lisätietoja: Matti Hannikainen (matti.hannikainen@uta.fi) ja Raimo Parikka (raimo.parikka@helsinki.fi).

Posted in Seminaarit | Kommentit pois päältä artikkelissa CFP Työväestö ja hyvinvointi – THPTS kesäseminaari 2013

CFP: Labour and Working Class History for the European Social Science History Conference (ESSHC), Vienna (Austria) 23-26 April 2014

From: Nederveen Meerkerk, Elise van [mailto:elise.vannederveenmeerkerk@wur.nl]

 

 

 

Call for sessions and papers on Labour and Working Class History for the European Social Science History Conference (ESSHC), Vienna (Austria) 23-26 April 2014

From 23-26 April 2014 the 10th European Social Science History Conference will take place in Vienna (Austria). The ESSHC brings together scholars interested in explaining historical phenomena using the methods of the social sciences. The conference is characterized by a lively exchange in many small groups, rather than by formal plenary sessions. It is organized in a large number of networks that cover specific fields of interest. One of the largest networks is Labour.
We think that progress in Labour History is being made by analysing global developments in labour relations and labour struggle, including the influence of these global developments on local cases. It also remains essential to take into account besides class other constituent elements of working class identities, like gender, ethnicity, religion, age and nationality.

At the previous network meeting (Glasgow 2012), several themes were suggested, among others: labour relations in economic crisis; local labour history; history of occupations. Also, we agreed that we aim for sessions that are have a wide geographical and/or temporal variety, in order to enable comparisons over space and time. There were also suggestions for some methodological roundtables. However, the Labour History Network welcomes any other session or paper proposal dealing with all topics and periods in labour and working class history.

During the selection of proposals, the coherence of sessions will be an important criterion. Therefore, propositions of full sessions with three to five papers will be easier to accommodate in the conference programme than single papers. Most sessions choose the panel format, but other types of sessions are encouraged. We have a preference for sessions with a comparative character, geographically and/or chronologically. Also, we advise you to seek alliances with other ESSHC-networks and propose joint sessions. We heartily encourage young scholars, such as PhD and master students, to involve in organizing sessions within the Labour Network. To encourage this, 2014 is the first year in which the Jan Lucassen Prize for the best paper at the ESSHC of a junior scholar will be awarded (see http://esshc.socialhistory.org/award).

Proposing sessions or paper only works by pre-registering on our website. To propose a panel session (2 hour timeslot): panel organizers need to pre-register for 3 to 5 participants. Add full names and addresses of all paper authors, and of a chair and/or commentator. To propose an individual paper: pre-register through the conference website, indicating ’Labour’ as your network of preference. See for full details: http://esshc.socialhistory.org/guidelines. The deadline for proposing abstracts is 15 May 2013.

Further information on the ESSHC is available from the conference website at http://esshc.socialhistory.org/. For specific questions about the Labour History Network, please contact the chairs: Raquel Varela (raquel_cardeira_varela@yahoo.co.uk), Christian de Vito (christian.devito@gmail.com), and Elise van Nederveen Meerkerk (elise.vannederveenmeerkerk@wur.nl).

Dr. E.J.V. van Nederveen Meerkerk | Associate Professor | Dept. of Rural and Environmental History | Wageningen University
Postal address: PO Box 8130, 6700 EW Wageningen, The Netherlands
Visiting address: Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen, The Netherlands
Phone number: + 31 371 484492
Web page: http://www.wageningenur.nl/en/Persons/dr.-EJV-Elise-van-Nederveen-Meerkerk.htm

 

Posted in Seminaarit | Kommentit pois päältä artikkelissa CFP: Labour and Working Class History for the European Social Science History Conference (ESSHC), Vienna (Austria) 23-26 April 2014

Elvira Willman työväen kirjallisuuden ja kulttuurin kentällä

Hanne Koivisto arvioi  Elsi Hyttisen väitöskirjaa: Kovaa työtä ja kohtalon oikkuja. Elvira Willmanin kamppailu työläiskirjallisuuden tekijyydestä vuosisadanvaihteen Suomessa. Turun yliopisto, Kotimainen kirjallisuus 2012.

Kirjallisuudentutkija Elsi Hyttisen väitöskirjan kohde, Elvira Willman kuuluu 1900-luvun alussa vaikuttaneisiin, sittemmin unohdettuihin kirjailijoihin. Hän oli myös aikansa harvoja naispuolisia työläiskirjailijoita. Willman kirjoitti näytelmiä, joista analyysin kohteena ovat Lyyli, Kellarikerroksessa, Juopa ja Vallankumouksen vyöryssä (kaksi versiota). Hän oli myös lehtikirjoittaja ja osallistui naisten asemasta käytyyn keskusteluun radikaaleilla näkemyksillään. Poliittisesti aktiivina hän päätyi vuoden 1917 jälkeen Venäjälle. Willman ammuttiin Kuusisen klubin murhiin sekaantumisesta vuonna 1925 Moskovassa.

Elvira Willman toimi vaiheessa, jolloin työväenkulttuuri, etenkin työväenkirjallisuus eli nousun kauttaan ja vaikutti merkittävästi työväenluokan järjestäytymiseen ja luokkaidentiteetin tiedostamiseen. Willman korosti, että työväenliikkeen on luotava oma kirjallisuutensa porvarillista kirjallisuutta vastaan, koska tämä jätti ongelmien kuvauksen yksilöiden tasolle. Hänestä yhteiskunnalliset syyt ja yhteydet piti osoittaa kirjallisuudessa, ja taiteen oli annettava toisenlaisen elämän vaihtoehto. Taiteen oli näytettävä, millä keinoin muutos on mahdollinen.

Tutkimuksen tavoitteet

Elsi Hyttisen tutkimuskysymykset ovat: Millaisen prosessin kautta Elvira Willmanista tulee työläiskirjallisuuden tekijä? Millä keinoilla, millä sukupuolen politiikalla hän tekee tekstejä? Millaiseksi hän kuvaa naiset ja miehet, mitä rajataan ulkopuolelle, miten luokka-asema vaikuttaa siihen, miten hahmot liikkuvat kentällä? Mitkä ovat tekstien institutionaaliset kytkökset? Kuka julkaisi, ketkä olivat yleisö ja missä lehdissä arvosteltiin ja keskusteltiin?  Hyttisen keskeinen tavoite on ymmärtää, mitä työväenjulkisuudessa toimiminen tarkoitti 1900-luvun alussa, millaisia tekoja siihen osallistuminen edellytti ja millaisia osapuolten välisiä symbolisia kamppailuja käytiin.

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on Pierre Bourdieun kenttäteoria sekä feministinen strateginen essentialismi, joka kysyy, miten tietyssä tilanteessa toimitaan naisena. Hyttinen avaa näkökulmansa tutkimukseen intersektionaalisen, esimerkiksi luokka-asemaan huomion kiinnittävän feminismin ja queer-feministinen ajattelun ohjaamana. Tarkoitus on hämmästellä ja outouttaa aikakauden binaariajatteluun perustuvia ajattelutapoja ja ymmärtää sitä tilaa, missä Willman joutui liikkumaan kirjoittaessaan naisen asemasta ja kuvatessaan aikakauden ajattelutapaan sopimattomia ilmiöitä, kuten homoseksuaaleja. Olennaista tutkimukselle on, että Hyttinen erottaa toisistaan kirjailijanimen ja historiallisen henkilön. Hän kysyy: kuinka lingvistinen subjekti kytkeytyy materiaalisiin käytänteihin. Toisaalta kirjailijan elämänvaiheillakin on merkityksensä tulkinnassa. Kirjallisuustieteilijänä Hyttinen kiinnittää seikkaperäisesti huomionsa tekstien representaatioihin, juonikonventioihin, toistoihin ja figuureihin.

Monitasoista keskustelua

Hyttisen tutkimuksessa tavoitteet toteutuvat ja Elvira Willmanin työläiskirjailijuus tulee ymmärretyksi paljon laajemmin kuin vain hänen tekstiensä kautta. Aiemmin kirjallisuustieteelliseen tekstianalyysiin keskittynyt tutkija ulottaa nyt analyysinsä koko kirjallisen kentän toiminnan määrittämiseen ja Willmanin sijoittamiseen sen käytänteihin, jotka jokaisen näytelmän julkistamisessa olivat erilaiset. Lukiessaan aikalaisdiskursseja kirjailijan vahvasti omaan aikaansa sidoksissa olleista teksteistä Hyttinen osoittaa kykynsä kontekstualisoida näytelmien ja lehtikirjoitusten teemat. Teoriaa tutkija kuljettaa keskustelukumppaninaan läpi tutkimuksen, se konkreettisesti ohjaa häntä tulkintojen tekemisessä. Ajattelun ja ilmaisun selkeys tekevät tutkimuksesta helposti lähestyttävän lukijan kannalta. Kirjoittaja on läsnä tekstissä persoonallaan, ja tutkimusta lukiessa voi aistia, että sen tekeminen on ollut tärkeää hänen itsensä kannalta. Hyttisen väitöskirjatutkimus on kokonaisuutena tervetullut uusi avaus työläiskirjallisuuden valitettavan vähän tähän mennessä tutkitulle alueelle.

Yhteys ajan yhteiskunnalliseen keskusteluun

Erityisesti Hyttisen tapa sijoittaa näytelmät ja niistä nousevat teemat 1900- luvun alun aikalaiskeskusteluihin on vakuuttavaa. Hän osoittaa, että Elvira Willman otti teoksillaan ja kirjoituksillaan kantaa paitsi työläisnaisten asemaan ja mahdollisuuksiin parantaa elämäänsä myös työväen asuntokysymyksiin, raittiuskysymykseen, modernin ihmisen problematiikkaan, uuden naisen kohtaloon, kirjojen lukemiseen, prostituutioon, tekopyhyyteen, ihmiskunnan degeneraatioon, poliittiseen utopiaan, yhteiskuntaluokkien väliseen eroon, vallankumouksellisuuteen ja sivistyneistönaisen asemaan työväenliikkeessä. Willmanilla oli sivistyneistöstä lähteneenä, kouluja käyneenä ja monipuolisesti lukeneena henkistä pääomaa osallistua erilaisiin yhteiskunnallis-kulttuurisiin keskusteluihin, kun hän pyrki ja myös pääsi työläiskirjallisuuden kentälle. Tällä kentällä hänellä oli myös mahdollisuus käyttää valtaa ja vaikuttaa työläiskirjallisuuden edistämiseen.

Kohti joukkojen kuvausta ja radikalisoitumista

Elvira Willmanin ensimmäisissä näytelmissä yksilöiden kohtalot olivat tapahtumien keskiössä. Vuosien myötä, suurlakon ja sisällissodan kokemusten jälkeen, niihin tuli yhä enemmän  luokkasolidaarisuuden ja joukkojen kuvausta. Oikeudenmukaisuuden vaatimus kaikkein köyhimmille korostui. Silti fokuksessa olivat aina yksilöt – eri luokkien edustajat, usein työläis- ja sivistyneistönaiset. Henkilögallerioissa vilahti pari kertaa homoseksuaalikin, joista toinen muistutti julkisuuteen samoihin aikoihin nostettua Oscar Wildea. Homoseksuaalisuutta Willman ei paheksunut, mutta hän paheksui näytelmänsä homoseksuaalisen henkilön harjoittamaa kaksinaismoraalia. Silti taustalla vaikuttanut normi oli heteroseksuaalinen, tulkitsee Hyttinen. Ajateltiin, että täysi kansalaisuus toteutuu vain kun nainen ja mies toimivat yhdessä.

Kellarikerroksessa – näytelmässä (1908) tulee kurjuuden ja rappion kuvauksen ohella esille ajatus tulevasta vallankumouksesta. Hyttinen tulkitsee poliittiseksi utopiaksi ja metaforaksi kohtauksen, jossa kurjat vyöryivät kaduille kellareista ja järjestelmä kaatui. Työläiset ja syrjäytetyt olivat sittenkin uuden maailman suunnannäyttäjiä. Vallankumouksen vyöryssä – nimisten tekstien kahdessa versiossa dokumentoituu aikalaistodellisuus vuonna 1917, tosin vallankumousromanttisin ja uhrimieltä korostavin sävyin. Aseellisessa vallankumouksessa kansaa ja sivistyneistönaista yhdistävät poliittiset päämäärät. Työväenluokan taistelu kuvataan ideologisena kamppailuna. Kiinnostavaa on, että näissä viimeisissä teksteissä yhteiskuntaluokkien rajat kuitenkin säilyvät, niitä Willman ei enää kyseenalaista kuten kirjailijanuransa alussa.

Lukevan työläisen ongelma

Elsi Hyttisen nostaa esiin teemoja, jotka osoittavat Elvira Willmanin olleen tarkkanäköinen oman aikansa ongelmien havaitsemisessa, mutta toisinaan jopa aikaansa edellä. Lyyli– näytelmässä päähenkilönä on työläistyttö, joka pyrkii opiskelun ja kirjojen lukemisen kautta parempaan elämään. Lukeminen erottaa hänet omasta luokastaan ja hän joutuu luokkien väliin. Tytölle ei käynyt näytelmässä hyvin, työväenluokasta ei nainen voinut tuolloisen ajattelutavan mukaan nousta lukemisen avulla. Hyttinen korostaakin sitä, että pelkkä lukeminen näyttäytyy vallankumouksellisena tekona, sillä mitä luetaan – koulukirjoja vai viihdettä –  ei tässä tapauksessa ole merkitystä.

Juopa –näytelmään Willman on sijoittanut lukevan miespuolisen työläisen. Tämä lukee saksankielistä käännöstä alkujaan englanninkielisestä teoksesta osoittaen, että kielitaito ja käsitteellisten ajatusten omaksuminen ovat työläisellekin mahdollisia. Lukeminen nähdään avaimena poliittisen tietoisuuden kehittämiseen. Työväenkulttuurin tutkimus on osoittanut, että lukemisen ja oppimisen merkitystä alettiin painottaa suurlakon jälkeen työväenliikkeessä; erityisesti sotien välisenä aikana ja vielä sotien jälkeenkin siihen kiinnitettiin runsaasti huomiota muun muassa opintopiirien toiminnassa. Jenny Pajusen ja Lauri Vileniuksen kaltaiset työläiskirjoittajat ja -kirjailijat ovat 1930- ja 1940-luvuilta esimerkkejä ihmisistä, joiden elämää viitoitti kiinnostus ja rakkaus lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Radikaalia naisasiaa

Naiskysymykseen Elvira Willman otti kantaa lehtikirjoituksissaan tavalla, joka toisaalta osui aikakauden suuriin epäkohtiin, mutta rohkeudessaan ylitti työväenliikkeen piirissä vallinneen ajattelutavan. Sen mukaan naiskysymyksen uskottiin järjestyvän itsestään sosialismiin siirryttäessä, Willman sen sijaan nosti sen esille keskeisenä sosialistisena kysymyksenä sukupuolimoraalia käsittelevällä kirjoitussarjallaan. Hyttisen tulkinnan mukaan siveellisyyden käsite oli Willmanille poliittinen, koska sen avulla ylläpidettiin luokkajakoa. Willman vaatikin naisille samoja oikeuksia elää seksuaalisina olentoina kuin mitä miehillä oli.  Sukuvietti on luonnollinen, mutta porvarillinen yhteiskunta on järjestänyt naiset hierarkkisesti, eristänyt luokat toisistaan ja alistanut naiset miesten halujen tyydyttäjiksi. Ohjesääntöinen prostituutio tarkoitti yhteiskunnallista hyväksymistä tietyn ihmisryhmän seksuaaliselle riistolle, avaa Hyttinen Willmanin lehtikirjoituksia.

Lukija voi päätellä, että Willman on näkemyksissään jopa rohkeampi kuin myöhemmät työväenliikkeen kannanottajat, esimerkiksi 1930-luvun vasemmistointelligentsian naiset, jotka hekin puolustivat naisen seksuaalisuutta. Willmanin ohjelmaan kuului muun muassa vaatia naisten taloudellisen aseman parantamista jakamalla pääoma tasaisemmin luokkien ja sukupuolten välille. Prostituutiolaitos oli kumottava, valtion oli maksettava tukea avioliiton ulkopuolella syntyneille lapsille, lapsenmurhasta oli langetettava rangaistus myös lasten isälle, prostituoitujen asiakkaat oli leimattava rikollisiksi ja heidät tuli alistaa terveystarkastuksiin. Willman ehdotti kaukokatseisesti myös uuden puhuttelusanan laatimista, joka ei paljastaisi naisen siviilisäätyä. Vaikka hän uskoi sosialismiin naisen aseman parantajana, hän kuitenkin näki naiset ”proletariaatin proletariaattina, köyhälistön kurjalistona.”

Sivistyneistönainen välitilassa

Elsi Hyttisen luonnehdinnan mukaan Elvira Willmanin näytelmissä sosialistinainen kyseenalaistaa yksityisen ja julkisen rajan. Sivistyneistönainen työväenluokassa on luokkien väliin jäävä, ”kulttuurisella ei-kenenkään maalla” toimiva, ja hänen on itse luotava omat norminsa. Willman itse oli tällainen. Vallankumouksen vyöryssä -näytelmässä sosialistinaisen merkitys määrittyi hänen miehensä kautta, mutta Willman kamppaili itse paikkansa työläiskirjallisuuden kentällä. Tässä hänellä oli sivistyneistötaustastaan hyötyäkin. Hyttinen päättelee, että Willmanista saattoi tulla kirjailija nimenomaan siksi, että hän oli luokkastatukseltaan tarpeeksi korkealla. Tutkija painottaa sitä, että Willman kirjoitti nimenomaan sivistyneistönaisena – kuvaajan ja kuvattavan etäisyys on suuri hänen teksteissään. Sivistynyt nainen tarkkailee työväenluokkaa, mutta hierarkkista eroa kirjailija ei tee sivistyneistöammatin ja työläisammatin välille. Hyttinen tulkitsee Willmanin sivistyneistöpositiota gramscilaisittain orgaanisen intellektuellin näkökulmaksi. Tällöin intellektuelli on asettunut avoimesti toimimaan ryhmänsä jäsenenä.

Kiinnostava havainto Hyttisen tutkimuksessa on myös se, että Willman ei tuntenut erityisempää tarvetta oman sivistyneistöidentiteettinsä prosessointiin, toisin kuin seuraavien sukupolvien, etenkin maailmansotien välisen ajan sivistyneistöstä lähteneet vasemmistointellektuellit – kirjailijat ja toimittajat. Näihin työläiset myös suhtautuivat epäluuloisesti juuri heidän yhteiskunnallisen taustansa vuoksi. Eräs asiaa prosessoineista oli Raoul Palmgren.

Työläiskirjailija vai sivistyneistökäännynnäinen

Raoul Palmgrenin uraauurtavat työläiskirjailijatutkimukset ovat Elsi Hyttisen tutkimuksessa lähtötaso, johon hänen on pitänyt ottaa kantaa. Yksi pohdinnan aiheista on ollut, pitääkö sivistyneistöstä lähtöisin olleita kirjailijoita kutsua työläiskirjailijoiksi vai työväenkirjailijoiksi. Hyttinen päätyy luopumaan eron tekemisestä syntyperän perusteella ja käyttää käsitteitä synonyymeinä. Hänelle on syntyperää tärkeämpää se, että kamppailu työläiskirjailijaksi tulemiseksi tapahtuu työläiskirjallisuuden kentällä, johon kaikki osapuolet – kustantajat, kriitikot ja yleisö ovat kiinnittyneet ja jossa kirjailija saavuttaa työläiskirjailijan statuksen. Hyttinen ei usko, että syntyperällä on vaikutusta estetiikkaan tekstejä kirjoitettaessa.

Olisiko niin, että Palmgrenin tapaan tehdä ero syntyperän perusteella vaikutti toisaalta kiinnostus hänen omina opiskeluvuosinaan 1930-luvulla vahvassa nousussa olleeseen sosiologiaan ja toisaalta omiin karvaisiin kokemuksiin työväenliikkeesä ei-työläistaustaisena. Palmgrenin käyttämä sivsityneistökäännynnäisen käsite viittaa myös voimakkaan maailmankatsomuksellisen murroksen kokemiseen marxilaisuuden omaksumisvaiheessa, mikä 1930-lukulaisille oli ominaista, mutta vierasta 1900-luvun alun sivistyneistöstä tulleille naispuolisille työläiskirjailijoille. Tilanne työväenkulttuurin kentällä oli toinen 1900- luvun alussa, kun toiminnan johtoon asettuivat monet sivistyneistöstä tulleet. Pientä epäluuloa sai tosin Willmankin kokea sosialidemokraattisen puoleen taholta. Puolue ei halunnut asettaa häntä eduskuntavaaliehdokkaaksi vuoden 1906 vaaleissa.

Lisäksi Hyttinen löytää Willmanin elämästä muitakin seikkoja, jotka usein yhdistetään intellektuelliproblematiikkaan – esimerkiksi poliittisen häälynnän erilaisten aatteiden välillä ja sen, että kirjailija oli liiaksi kiinnostunut yksilöiden tragedioista ja deterministisistä kurjuuden kohtaloista ollakseen tyylipuhdas työläiskirjailija. Mutta ehkä juuri samat piirteet, tekstien rohkeus ja rajuus saivat aikaan sen, että Willmanista tuli tärkeä vaikuttaja myöhemmille työläiskirjallisuuden kentällä vaikuttaneille.

1900-luvun alun erityisluonteen havaitseminen on ylipäätään tärkeä pitää mielessä Willmanin kirjailijuuden ymmärtämiseksi. Elsi Hyttinen painottaa sitä, että työväenkulttuurin kenttä oli vasta syntymässä. Samaan aikaan kun ensimmäiset työläiskirjailijat kirjoittivat teoksiaan, luotiin myös työväenkirjallisuuden kentän normeja ja sisältöjä. Työväenkulttuuria ei ymmärretty keinoksi kohota yhteiskunnan hierarkiassa ylöspäin vaan takana oli ajatus, että kulttuuri kuului myös työväenluokalle. Työväenluokkaa kutsuttiin yleisöksi, sen toivottiin tiedostavan oma asemansa ja voimansa kulttuurin avulla, Hyttinen kirjoittaa. Prosessi jatkui, ja 1930-luvulla Raoul Palmgren kumppaneineen aloitti kulttuurin kansallistamisen työväenluokan käytettäväksi, kuten esimerkiksi Suuresta linjasta voi lukea. Kiinnostavaa on, että jo ennen häntä Willman etsi Kalevalasta virikkeitä työväenjohtajan ideaalille – puhdasmieliselle ja sitoutuneelle. Kalevalasta tulikin yksi työväenkulttuuriin siirrettävä elementti.

Monenlaisille lukijoille

Elsi Hyttisen persoonallista, rohkeaa ja varmaotteista väitöskirjaa voi lukea monella tavalla. Olen avannut sitä työväenkulttuurin, työväenkirjallisuuden ja työväenhistorian näkökulmasta ja painottanut tutkimuksen monia kontekstikehiä. Positioni on ollut kulttuurihistorioitsijan, ja olen esitellyt tutkimuksesta niitä puolia, joissa kirjallisuuden- kulttuurin-  ja historiantutkija jakavat yhteisiä intressejä. Työläisnaisia ja työläisnaiskirjailijoita tutkitaan muuallakin. Keskusteluhteyttä voisi jatkossa löytyä esimerkiksi Kirsti Salmi-Niklanderin, Elina Kataisen ja Jaana Torninoja-Latolan tutkimuksiin ja artikkeleihin.

Kirjallisuustieteellinen tutkimus voi inspiroida historiantutkijaa esimerkiksi tekstianalyysin mahdollisuuksilla. Hyttisen tutkimus osoittaakin, miten jokainen tutkija on selkeästi kiinni oman aikansa teoreettis-metodisissa keskusteluissa. Siinä, missä Palmgren tulkitsi Willmanin erään näytelmän yksilön ensimmäisen persoonan käytön suoraviivaisesti osoitukseksi omaelämäkerrallisuudesta, näkee Hyttinen hienovireisempiä tulkintamahdollisuuksia – ne voivat olla myös fiktiivisen tekstin monimerkityksisiä halkeamia. Lukija oppii paljon laajasti asioihin perehtyneeltä tutkijalta. Esimerkiksi Hyttisen esittelemät käsitteet ”arkistokuume” – Derridan näkemyksin ja ”anekdootti” – Barthesin biografeemin merkityksin ymmärrettyinä ovat tärkeitä oivalluksia yksilöä tutkittaessa.

Hyttisen vahvasti teoreettinen kirjoitusote kiinnostaa varmasti myös naistutkimusta seuraavia. Queer -feministinen lähestymistapa, jossa hän etsii tekstissä piileviä, marginaalin ja keskiön tuottamiseen käytettyjä mekanismeja, avaa näkymän 1900-luvun suomalaiseen yhteiskuntaan. Siinä heteroseksuaalinen normi ja luokka-ero ovat vallitsevia, ja niitä murtavat voimat ovat marginaalissa. Voidaanko kysyä, onko muutoksen mahdollisuus niissä kuitenkin jo orastamassa. Hyttinen nostaa esiin brittiläisen kulttuurimaterialismin ja Raymond Williamsin, jonka mukaan vallitsevat, jäänteenomaiset ja orastavat kulttuurimuodostelmat käyvät jatkuvaa kamppailua keskenään. Tässä kamppailussa myös kirjallisuuden representaatiot jäsentävät ja merkityksellistävät ihmisille maailmaa heidän ympärillään ja vievät eteenpäin ajatusta muutoksen mahdollisuudesta.

Hanne Koivisto

Elsi Hyttinen: Kovaa työtä ja kohtalon oikkuja. Elvira Willmanin kamppailu työläiskirjallisuuden tekijyydestä vuosisadanvaihteen Suomessa. (Luettavissa ja ladattavissa pdf:nä)

Posted in Kirja-arvostelut, Kirjat | Kommentit pois päältä artikkelissa Elvira Willman työväen kirjallisuuden ja kulttuurin kentällä