Vertaisarviointiprosessi Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisuissa

THPTS julkaisee:

 • Väki Voimakas -sarjaa, jossa ilmestyy sekä artikkelikokoelmia että monografioita.
 • Papers on Labour History -sarjaa, jossa ilmestyy sekä artikkelikokoelmia että monografioita.
 • Verkkokirjoja, jotka voivat olla monografioita tai artikkelikokoelmia. Verkkokirjoissa julkaistaan myös tietokirjoja ja väitöskirjoja.

Mikä aineisto vertaisarvioidaan?

 • Väki Voimakas -sarjan tutkimusartikkelit.
 • Papers on Labour History -sarjassa julkaistut tai muut verkkokirjoina ilmestyneet monografiat ja kokoomateosten tutkimusartikkelit tekijöiden niin halutessa.

Kuinka julkaisuehdotukset käsitellään?

 • Julkaisuehdotus tehdään lähettämällä vuosikirjan toimituskunnalle noin 500 sanan abstrakti, josta käy ilmi tutkimusaihe, käytettävä aineisto, menetelmä ja tieteellinen merkittävyys aiheen tutkimuksessa. Monografiaa ehdotetaan lähettämällä noin 2–3 sivun mittainen tiivistelmä kirjasta. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi otsikko, aihe, sisällysluettelo tai sen suunnitelma, käsittelytapa sekä se, mitä aiheesta on aiemmin julkaistu eli miten ehdotettu teos paikantuu aiempaan tutkimukseen.
 • Seuran hallituksen valitsema toimituskunta julkaisee vuosittain Väki Voimakas -sarjan avoimen kirjoituskutsun.  Toimituskunta valitsee artikkeliehdotuksista ja monografioista ne, jotka otetaan mukaan julkaisusuunnitelmaan ja vertaisarviointiprosessiin. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 30 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä sekä vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.
 • Ehdotuksia verkkokirjoiksi voi lähettää läpi vuoden. Ehdotukset käsitellään seuran julkaisutoimikunnassa, joka päättää julkaisemisesta ja antaa julkaisut tiedoksi seuran hallitukselle. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 60 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä.

Vertaisarvioinnin järjestäminen ja anonymiteetti

 • Vertaisarviointiin lähetetään tutkimusartikkelien tai monografioiden valmiit käsikirjoitukset.
 • Sarjan toimituskunnan  jäsenet pyytävät lausunnot käsikirjoituksien tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta asiantuntijalta.
 • Arvioijat ovat julkaistavan kirjan toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.
 • Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta. Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana, toimii läheisenä työtoverina kuten samassa projektissa kirjoittajan kanssa, tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Vertaisarviointi toteutetaan siten, että sekä vertaisarvioijat että tekijät pysyvät toisilleen nimettöminä.
 • Väki Voimakas -sarjan  toimituskunnan jäsenet lähettävät asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille.
 • Mikäli arviointilausunnot ovat keskenään ristiriitaisia, toimittajat voivat pyytää kolmannen lausunnon ja sen jälkeen päättää, miten eri lausuntoja painotetaan muutosehdotuksissa.

 Mitä prosessissa arvioidaan?

 •  Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta ja käsittelyä, menetelmiä, käsitteiden ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan työväenhistorian ja -perinteen tutkimukseen.
 • Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Kuka päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta?

 •  Lausuntojen pohjalta Väki Voimakas -sarjan toimituskunta tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.
 • Tekijöille lähetetään ennalta määritellyn aikataulun puitteissa tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai toimittajien/julkaisuneuvoston laatima tiivistelmä niistä.

 

OHJEET VERTAISARVIOIJILLE

 Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

 • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa.
 • Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.
 • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on varmistaa käsikirjoitusten tieteellinen julkaisukelpoisuus ja taso sekä auttaa kirjoittajaa ja toimittajia käsikirjoituksen viimeistelyssä mahdollisimman korkeatasoiseen muotoon. Kopio lausunnoista tai sen tiivistelmä lähetetään aina myös kirjoittajalle.

Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa kantaa kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta ja jossa esitetään rakentavat perustelut tekstin julkaisukelpoisuudesta ja/tai tarvittavista muutoksista. Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 2–4 liuskaa, ja se lähetetään päätoimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa:

 • Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan
 • Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt muutokset ja korjaukset
 • Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?
 • Tunteeko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti?
 • Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla? Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä?
 • Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen?
  Muodostaako teksti rakenteeltaan tasapainoisen, perustellun ja eheän kokonaisuuden, jossa kerronnan kaari kantaa alusta loppuun asti?
 • Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia? Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot alan tutkijoiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta?
 • Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?
 • Sopiiko käsikirjoitus julkaisusarjaan?

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavasti, kannustavasti ja perustellusti ottaen huomioon, että kirjoittajien tyylit ovat erilaisia ja moniäänisyys kuuluu tutkimukseen. Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, lähdeaineistoa tai menetelmiä puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamiseksi.

Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa, sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

Lausunnosta ei makseta palkkiota, vaan asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.

Comments are closed.