Sami Suodenjoki: Sosialismi tuli murroksittain

Hannu Soikkanen: Sosialismin tulo Suomeen. Ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti. Werner Söderström, Porvoo 1961. 448 s. + kartta.

Yli puoli vuosisataa sitten ilmestynyt Hannu Soikkasen Sosialismin tulo Suomeen on edelleen ylittämätön perusteos suomalaisen työväenliikkeen varhaisvaiheista. Soikkasen väitöskirjan tulkinnat ovat ajan saatossa osoittautuneet niin kestäviksi, ettei kukaan toinen tutkija ole uskaltautunut vakavasti haastamaan hänen rakentamaansa kuvaa sosialismin läpimurrosta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa.

Kun Soikkasen väitöskirja julkaistiin vuonna 1961, ravisteli yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos näkyvästi suomalaista historiankirjoitusta. Väinö Linna oli vastikään ilmestyneissä Täällä Pohjantähden alla -romaaneissaan (1959, 1960, 1962) heittänyt historioitsijoille haasteen luodatessaan suomalaisen torpparikysymyksen kärjistymistä ja kansakunnan ajautumista sisällissotaan. Historioitsijoista haasteeseen vastasi Viljo Rasila torpparitutkimuksellaan (1961) mutta myös Soikkanen, jonka tutkimus itse asiassa käy kiintoisaa vuoropuhelua Linnan ja Rasilan historiantulkintojen kanssa eritellessään torpparien roolia työväenliikkeessä ja sosialismin vetovoimaa ruohonjuuritasolla.

Soikkanen saattoi tukeutua tulkinnassaan myös varhaisempiin esikuviin, kuten vuonna 1912 julkaistuun Jaakko Forsmanin tutkielmaan Mistä syystä sosialismi levisi Suomen maalaisväestön keskuuteen? Jo Forsman painotti, ettei työväenliikkeen vetovoimaa voinut selittää ylimalkaisesti sosialistien häpeilemättömällä agitaatiolla tai maalaisväestön sivistymättömyydellä. Hänen mukaansa sosialismin leviämisen edellytyksinä olivat pikemminkin venäläistämistoimien aiheuttama esivaltauskollisuuden rapautuminen 1900-luvun taitteen routavuosina sekä maatalouden kaupallistumisen syventämä luokkajako.
Toisen selkänojan Soikkaselle tarjosi Y. K. Laineen 1940-luvulla kirjoittama Suomen poliittisen työväenliikkeen historia -trilogia. Laineen teossarja edustaa tosin lähinnä työväenliikkeen kärkiryhmään keskittyvää poliittista tapahtumahistoriaa, kun taas Soikkasen tutkimuksen näkökulma on huomattavasti laajempi. Poliittisen historian ohella Soikkanen lähestyy työväenliikkeen leviämistä myös vahvasti aate- ja sosiaalihistoriallisesta vinkkelistä. Työväenpuolueen kärkiryhmän ohella Soikkanen luotaa laajasti liikkeen kenttätasoa sekä huomioi ammattiyhdistysliikkeen ja työväen kulttuuritoiminnan. Liikkeen ulottuvuuksista oikeastaan vain osuustoiminta jää Soikkaselta käsittelemättä.

Soikkasen erityisenä ansiona on se, että hän ilmeisen tietoisesti välttää tarkastelemasta työväenliikkeen varhaisvaihetta vuoden 1918 tirkistysaukosta. Toisin kuin monet muut tutkijat, hän ei siis tulkitse 1900-luvun alkuvuosien tapahtumia enteinä sisällissodan väkivaltaisuuksista. Tutkimus päättyy sosiaalidemokraattien menestykseen vuoden 1907 eduskuntavaaleissa eli tilanteeseen, jossa ajautuminen veriseen sisällissotaan näytti kaikkea muuta kuin vääjäämättömältä vaihtoehdolta.

Kansansivistystyö ja ”wrightiläisyys” sosialismin pohjustajina

Soikkasen teos jakautuu viiteen lukuun, jotka ovat keskenään väljästi kronologisessa järjestyksessä. Periodisoinnin rajapyykkeinä ovat vakiintuneeseen tapaan työväenpuolueen perustaminen 1899, suurlakko 1905 ja eduskuntavaalit 1907.

Teoksen ensimmäinen luku on taustoittava. Se hahmottaa yhteiskunnallista ja henkistä maaperää 1800-luvun lopun Suomessa. Soikkanen käy läpi elinkeinorakenteen, vanhan sääty-yhteiskunnan ja uskonnollisuuden, liberalismin sekä kielikysymyksen vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Huomioiduksi tulee myös 1800-luvun loppupuolen kirjallisen realismin merkitys sääty-yhteiskuntaan kohdistuneen kritiikin ja työväenkysymyksen esiin nostamisessa.

Taustoittavaan lukuun Soikkanen sijoittaa myös ns. wrightiläisen työväenliikkeen levittäytymisen Suomeen 1880-luvulta alkaen. Wrightiläisyys sai nimensä tehtailija Viktor Julius von Wrightin mukaan ja viittasi säätyläisten käynnistämiin työväenyhdistyksiin, jotka oli tarkoitettu työnantajien ja työläisten yhteisiksi järjestöiksi. Soikkanen tulkitsee wrightiläisen kauden työväenyhdistykset selvästi erillisiksi sosialistisesta järjestäytymisestä. Hän kuitenkin korostaa, että vaikka wrightiläisen liikkeen henkisten johtajien tarkoitus oli estää sosialismin juurtuminen Suomeen, liikkeen muodostama organisaatio ja sen esiin nostamat yhteiskunnalliset kysymykset rakensivat osaltaan perustaa sosialismin leviämiselle. Soikkasen tulkinnassa wrightiläisyys näyttäytyy tosin ehkä yhtenäisempänä ”liikkeenä” kuin se todellisuudessa olikaan. Voi nimittäin kysyä, missä määrin lukuisat 1880–1890-luvuilla perustetut paikalliset työväenyhdistykset itse asiassa jakoivat samat aatteelliset lähtökohdat tai yhdenmukaisen jäsenrakenteen.

Soikkanen nostaa keskeisiksi 1800-luvun lopun yhteiskunnallisen murroksen taustavoimiksi kansakoulun ja kansansivistystyön, joka kohdistui erityisesti maaseutuväestöön. Tämä sivistystyö jatkui myös venäläistämiskaudella, jolloin kansanvalistajat katkoivat siipiä torppariväestön keskuudessa levinneiltä maanjakohuhuilta. Viitatessaan maanjakohuhuihin Soikkanen uusintaa tulkintaa, jonka mukaan huhut olivat venäläishallinnon aktiivisesti levittämiä (s. 21). Tämä tulkinnan perustana on sivistyneistön vuodesta 1899 alkaen aktiivisesti levittämä ”vastahuhu”, jolla pyrittiin tukahduttamaan maanjakohuhut (ks. Peltonen 1992, 263.). Sivistyneistön vastahuhu omaksuttiin laajasti totena myös suomalaisessa historiankirjoituksessa, vaikka väitteelle kenraalikuvernööri Bobrikovin hallinnon aktiivisesta pyrkimyksestä lietsoa huhuja ei löydy näyttöä muista lähteistä. Väitettä ovat toistaneet monet tutkijat Soikkasen jälkeenkin. Soikkasen väitöskirjan kanssa samana vuonna ilmestyneessä Rasilan torpparitutkimuksessa kuitenkin jo kyseenalaistetaan sivistyneistön levittämä tulkinta ja perustellaan maanjakohuhujen leviämistä enemmän tilattoman väestön omilla poliittisilla motiiveilla. Maanjakohuhujen rooli työväenliikkeen leviämisessä olisi antanut Soikkaselle mahdollisuuksia syvempäänkin pohdiskeluun. Vaikka työväenliikkeen johto tuomitsi huhut yhtä kärkkäästi kuin sivistyneistö, liikkeen agitaattorit epäilemättä osasivat hyödyntää tilattoman väestön maanjakotoiveita tehokkaasti puhunnassaan.

Sosialismin leviäminen ulkomailta Suomeen ja kärkiryhmästä kentälle

Marxilaisen sosialismin opit ja niiden väylät ulkomailta Suomen nousevat polttopisteeseen teoksen toisessa pääluvussa. Soikkanen korostaa suomalaisen työväenliikkeen kärkiryhmän ammentaneen tietonsa sosialismista etupäässä Karl Kautskyn Erfurtin ohjelmasta. Saksan ohella aatteellisten vaikutteiden tärkein tulosuunta oli Skandinavia, mutta Soikkanen viittaa myös eräiden suomalaisten työväenjohtajien Pietarista saamiin aatteellisiin herätteisiin.

Kolmas luku puolestaan keskittyy suomalaisessa työväenliikkeessä 1890-luvulla tapahtuneeseen aatteelliseen murrokseen. Wrightiläisyys väistyi työväenyhdistyksissä radikaalimpien aatteiden tieltä, ja radikalisoituminen johti Suomen työväenpuolueen syntyyn vuonna 1899. Radikalisoitumista kuvatessaan Soikkanen esittelee samalla varhaisen työväenliikkeen kärkiryhmää, joka koostui lähinnä suurimpien työväenyhdistysten johtohahmoista ja työväenlehtien toimittajista. Jo 1890-luvulla liikkeen eturiviin nousivat esimerkiksi Matti Kurikka ja Eetu Salin, joiden aatteellisia ja taktisia valintoja seurataan ansiokkaasti teoksen myöhemmissä luvuissa.

Neljäs pääluku ”Suurlakkoa kohti” syventyy marxilaisuuden leviämiseen suomalaisen työväenliikkeen kärkiryhmässä ja kenttätasolla 1900-luvun ensi vuosina. Tarkastelukohteina ovat sosialismin sovellutukset eri elämänalueille, kuten maatalouteen ja uskontoon. Lisäksi luvussa luodataan lehdistön, kirjallisuuden, suullisen agitaation ja kuulopuheiden roolia työväenaatteen leviämisessä. Näiden teemojen käsittelyä on myöhemmin jatkanut Jari Ehrnrooth (1992) polemiikkia herättäneessä väitöskirjassaan vallankumousoppien välittymisestä Suomen työväenliikkeessä.

Soikkasen tapa rakentaa kertomuksensa tuo selkeästi esiin, että sosialismia ei suinkaan yksinkertaisesti omaksuttu Suomessa ulkomaisten mallien mukaan. Päinvastoin, työväenjohtajat ensin omaksuivat omilla ehdoillaan ulkomaisten teoreetikkojen näkemyksiä ja sitten muokkasivat niitä paikallisiin oloihin sopiviksi.

Työväenjohtajat olivat esimerkiksi hyvin tietoisia työväenliikkeen potentiaalisen kannattajakunnan uskonnollisesta vakaumuksesta, minkä vuoksi sosialismin teoreetikkojen kirkko- ja uskontokritiikki hiipi Suomen työväenpuolueen puolueohjelmiin vähitellen ja varsin peitellysti.

Yhtä vaikeaa oli sovittaa pientilavaltaiseen Suomeen sosialismin teorioita maatalouskysymyksen ratkaisusta. Puhe yhteisomisteisiin suurtiloihin siirtymisestä vetosi huonosti maannälkäisiin tilattomiin, joiden tukeen kohoaminen joukkoliikkeeksi vääjäämättä perustui.

Ongelmallista oli myös marxilaiseen sosialismiin liittynyt kansallisuuden arvon kieltäminen. Monien suomalaisen työväenliikkeen johtajien ajatteluun vaikutti vahvasti fennomanian perintö, minkä vuoksi 1900-luvun alun venäläistämistoimet kuohuttivat heitä yhtä paljon kuin porvarillista sivistyneistöä. Tästä seurasi ”tarve saattaa kansallisuusaate ja sosialismi sopusointuun” (s. 133). Ylipäänsä suhde kansallisuusaatteeseen aiheutti työväenliikkeessä jatkuvaa ja kiivasta rajankäyntiä, joka jatkui pitkään Soikkasen tarkastelujakson jälkeenkin.

Kärkiryhmän aatteellisten pohdintojen ja suuntariitojen ohella Soikkanen hahmottaa sitä, millaiseksi sosialismi miellettiin kenttätasolla. Tässä hän nojautuu ajoittain suppeaan lähdeaineistoon, kuten puoluekokousedustajien puheisiin tai poimintoihin sanomalehdistä ja paikallisyhdistysten pöytäkirjoista. Esimerkiksi väite, että ”maatalousympäristössä annettiin sosialismille lähinnä maaomaisuuden uudelleenjakoa koskeva sisältö” (s. 391), vaatisi vahvistuksekseen paljon kattavampaa lähdeaineistoa kuin Soikkasen teos kykenee tarjoilemaan. Tätäkään tulkintaa ei silti voi pitää vääränä. Päinvastoin, oma tutkimukseni työväenliikkeen läpimurrosta Urjalassa vahvistaa Soikkasen näkemyksiä maanjakotoiveista maalaistyöväestön organisoitumisen kimmokkeena (Suodenjoki 2010, 147–151, 213–215).

Suurlakkomurros ja työväenliikkeen suhde väkivaltaan

Viimeisessä pääluvussaan Soikkanen syventyy sosialismin lopulliseen läpilyöntiin vuoden 1905 suurlakon ja ensimmäisten eduskuntavaalien välisenä ajanjaksona. Painopisteinä ovat työväestön massiivinen mobilisaatio ja yhteiskunnallinen kuohunta, joka ilmeni lakkoina, kaartinmuodostuksena ja jopa väkivaltaisena toimintana.

Antti Kujala (1989, 300) kritisoi Soikkasta siitä, että tämä ei konkretisoi riittävästi käsitystään työväenliikkeen vallankumouksellisuudesta ja väkivallasta vuosina 1905–1907. Hänen mukaansa Soikkaselta jää myös täsmentämättä, millaisia suomalaisten sosiaalidemokraattien konkreettiset yhteydet venäläisiin vallankumouksellisiin olivat suurlakon jälkeen ja millaiseen maaperään Venäjältä saadut vaikutteet oikeastaan lankesivat suomalaisessa työväenliikkeessä. Omassa tutkimuksessaan Kujala syventääkin ansiokkaasti juuri työväenliikkeen maanalaista puolta. Soikkasen puolustukseksi voi kuitenkin todeta, että väkivaltainen aktivismi muodosti vain ohuen juonteen työväenliikkeen koko toiminnassa, joka suurlakon jälkeen kiertyi yhä selvemmin eduskuntavaalien ympärille.

Soikkasen teos päättyy luontevasti ensimmäisiin eduskuntavaaleihin, joissa sosialistit yllättivät itsensäkin menestyksellään. Erityishuomiota Soikkanen kiinnittää vaaleja edeltäneeseen uudentyyppiseen vaalitaisteluun sekä sosialistien vaalikannatukseen maan eri alueilla ja eri väestöryhmien piirissä. Tähän osioon tutustuminen hyödyttää etenkin paikallishistorian kirjoittajia ja muita kotiseutuhistoriasta kiinnostuneita, jotka pohtivat syitä yksittäisen paikkakunnan tai alueen äänestyskäyttäytymiselle.

Viittauskohde myös uusimmassa tutkimuksessa

Soikkasen teoksen kestävyydestä kertoo se, että siihen viitataan yhä lähes poikkeuksetta varhaista työväenliikettä käsittelevässä tutkimuksessa. Teokseen tukeutuvat sujuvasti esimerkiksi uudet tutkimukset suurlakosta työväenliikkeen teosofisista virtauksista ja amerikansuomalaisen ja suomalaisen työväenliikkeen yhteyksistä (Pollari 2012; Pollari 2009) sekä työväenagitaatiosta suullisena performanssina (Rajavuori 2012). Soikkasen tulkinnat loivat keskeisen perustan myös omalle syväporaukselleni työväestön paikallistason järjestäytymiseen (Suodenjoki 2010). Vain harvoin Soikkasen klassikko tuntuu antavan uuden polven tutkijoille aihetta perustavanlaatuiseen kritiikkiin, sillä myöhemmät tutkimukset ovat pikemminkin täsmentäneet Soikkasen tulkintoja ja tuoneet lisää todistusaineistoa niiden tueksi kuin olennaisesti muuttaneet niitä.

Mikä parasta, Soikkasen teos on nyt saatavilla helpommin kuin koskaan, sillä se on avoimesti luettavana Helsingin yliopiston digitaalisessa julkaisuarkistossa (http://helda.helsinki.fi/handle/10138/17389). Työväenliikkeen varhaisvaiheita käsitellään opinnäytteissä ja tietokirjoissa siten tulevaisuudessakin Soikkasen viitoittamana.

Kirjallisuutta

Ehrnrooth, Jari, Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1992.
Kujala, Antti, Vallankumous ja kansallinen itsemääräämisoikeus. Venäjän sosialistiset puolueet ja suomalainen radikalismi vuosisadan alussa. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1989.
Laine, Y. K., Suomen poliittisen työväenliikkeen historia I–III. Tammi, Helsinki 1946.
Linna, Väinö, Täällä Pohjantähden alla I­–III. WSOY, Helsinki 1959, 1960, 1962.
Peltonen, Matti, Talolliset ja torpparit. Vuosisadan vaihteen maatalouskysymys Suomessa. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1992.
Pollari, Mikko, Vihan ja sovun sosialistit. Teoksessa Anu-Hanna Anttila et al., Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa. Vastapaino, Tampere 2009, 81–109.
Pollari, Mikko, Teosofia ja 1900-luvun alun suomalaisen ja amerikansuomalaisen työväenliikkeen transatlanttiset yhteydet. Teoksessa Sakari Saaritsa & Kirsi Hänninen (toim.), Työväestö maahanmuuttajana. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere 2012, 46–69.
Rajavuori, Anna, Sosialistiagitaattorit villitysmatkoilla. Suullinen performanssi historiantutkimuksen kohteena. Elore 19(2)/2012, 181–193.
Rasila, Viljo, Suomen torpparikysymys vuoteen 1909. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1961.
Suodenjoki, Sami, Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909. SKS, Helsinki 2010.

Klassikko -sarjan edelliset blogikirjoitukset:

1.  Matti Hannikainen: Työväentutkimuksen klassikot puntarissa

2. Sakari Saaritsa: Laskevan työläisen kysymyksiä

3. Eija Stark: Suomalaisen työläisen maalaiset juuret

4. Kati Launis: Joukkosydän – työväenkirjallisuuden ohittamaton klassikko

Posted in Klassikot | Kommentit pois päältä artikkelissa Sami Suodenjoki: Sosialismi tuli murroksittain

History of History Workshop

History Workshop Online (HWO) sivustolla on avattu virtuaalinäyttely liikkeen 45-vuotisesta historiasta, History of History Workshop.

Tässä pari historialiikkeen luonnehdintaa itsestään ja sidonnaisuuksistaan:

History Workshops were annual forums held between 1967 and 1994. They were devoted to the study and development of ‘history from below’ for use as a weapon in left-wing political campaigns.

History Workshop was a popular movement for the democratisation of History which flourished in Britain from the late 1960s to the mid 1980s (with sporadic activity continuing into the 1990s). It emerged from Ruskin College Oxford where Raphael Samuel, the movement’s initiator and presiding spirit, taught history for many decades.

HWO-sivuston verkkonäyttelyssä esitellään lyhyesti kaikki vuosittaiset konferenssit ja niistä tehdyt julkaisut vuosilta 1967-1994 sekä julkaistut pamfletit (History Workshop Pamphlets) 1-13  luettavina ja ladattavina pdf:nä.

HWO-sivuilta löytyy myös paljon muuta mielenkiintoista:

Posted in Lehdet, Näyttelyt, Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa History of History Workshop

Kansainvälinen työväenhistorian konferenssi Linzissä 13.–15.9.2012

Työväen Arkiston erikoistutkija Marjaliisa Hentilä edusti seuraa  Linzin konfrenssissa. Tässä hänen raporttinsa, joka on julkaistu aiemmin myös Työväentutkimus 2012 vuosikirjassa:

Jo 48. kerran järjestettiin Itävallan Linzissä kansainvälinen työväen- ja sosiaalihistorian konferenssi. Suomesta kaksi tahoa on tämän vuosittaisen tapahtuman jäseniä, Työväen Arkisto ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Pääosin Itävallan ammattiyhdistysliikkeen rahoittaman konferenssin teema oli ”Interventiot. Työväenliikkeen vaikutus sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen”. Osallistujia oli yli 60 henkeä kaikista maanosista. Konferenssiohjelma, ITH Newsletter vol 48/3 (August 2012)

Konferenssin pääalustaja oli viime vuonna edesmenneen prof. Klaus Tenfelden seuraaja, prof. Stefan Berger. Hän johtaa Bochumin yliopiston sosiaalisten liikkeiden instituuttia ja Ruhrin alueen historiataloa, jossa instituutti sijaitsee. Berger on tehnyt tutkijanuransa Englannissa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat työväen- ja sosiaalihistorian ohella nationalismi ja kansallinen identiteetti. Tutkimusaiheidensa puitteissa Berger on ollut mukana Suomen Kirjallisuuden Seuran vetämässä tutkimushankkeessa ja vieraillut myös Suomessa.

Esitelmissä työväenliikettä käsiteltiin vahvana sosiaalisia uudistuksia ja tasa-arvoa ajavana poliittisena liikkeenä ja kulttuuriliikkeenä. Kunnallisen äänioikeuden saatuaan sosialistit asettivat eri mantereiden kaupungeissa samanlaisia tavoitteita työlleen 1890–1920-luvuilla: työväenasuntojen, koulujen ja kirjastojen rakentamista sekä julkisen liikenteen edistämistä. Kunnallissosialismi on tutkimuksessa vähän tutkittu aihe. Kunnallinen äänioikeus saatiin yleensä myöhemmin kuin valtiollinen. Työväenliikkeen varhaiset sosiaaliset ja kulttuuriset ihanteet ja hyvinvointivaltion perusteet toteutuivat kansallisella tasolla kuitenkin vain Euroopassa. Alustuksissa Euroopan sosiokulttuurisen kehityksen kahta piirrettä, hyvinvointivaltion saavuttamista ja tasa-arvoista koulutusta pidettiin työväenliikkeen suurina tavoitteina ja saavutuksina. Ne ovat saavutuksia, jotka selvästi tänä päivänä erottavat Euroopan muista mantereista.

Työväenliikkeen ristiriitainen päämäärä on aina ollut kouluttaa jäseniään pois työväenluokasta. Kansainvälinen huomio oli, että työväenjohtoisissa maissa työväenliikkeen oman koulutustoiminnan tarve on vähentynyt. Kuten Suomessa myös muualla Euroopassa työväenliikkeen omien koulujen, elokuvien tai kirjastojen merkitys työläisten kouluttamisessa on vähentynyt, kun muu julkinen koulutus on lisääntynyt.

Ensi vuoden konferenssin teema on Towards a Global History of Domestic Workers and Caregivers. Uutta konferenssissa on, että sen osana tulee olemaan tästä aiheesta väitöskirjaa tekevien sessio. Lisätietoja, mm CFP: www.ith.or.at Newsletter

Marjaliisa Hentilä
Erikoistutkija, Työväen Arkisto

 

Posted in Seminaarit | Kommentit pois päältä artikkelissa Kansainvälinen työväenhistorian konferenssi Linzissä 13.–15.9.2012

Työväki maahanmuuttajana: amerikansiirtolaisten erilaisia vaiheita kirjakahvilassa 13.12.2012

Millaista oli amerikansuomalaisten elämä 1900-luvun taitteessa? Millaisia olivat siirtolaisten arki ja aatteet? Professori Markku Kangaspuro (Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti) ja Ulla Aatsinki (Jyväskylän yliopisto) keskustelevat Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran uusimman vuosikirjan Työväki maahanmuuttajana (Väki voimakas 25, 2012) pohjalta. Keskustelua vetää dosentti Marjatta Rahikainen.

Keskustelun jälkeen esitetään Kelly Saxbegin draamadokumentti Under the Red Star (2011, 79 min), joka kertoo suomalaisten siirtolaisten elämästä Kanadassa 1900-luvun alussa.

Tervetuloa Työväenliikkeen kirjastoon
Sörnäisten rantatie 25 A 1, torstaina 13.12. 2012 klo 17.30!

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: Tilaisuuden Facebook -sivu

Posted in Elokuvat, Kirjat, Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Työväki maahanmuuttajana: amerikansiirtolaisten erilaisia vaiheita kirjakahvilassa 13.12.2012

Kössi Kaatra 130 vuotta

Alla oleva esitelmä on pidetty Työväenkirjallisuuden päivillä Tampereella, Työväenmuseo Werstaalla, 1.9.2012. Kolmannen kerran järjestettävän tapahtuman teemana oli tänä vuonna ”Sukupolvien kynänjälki”. Tästä syystä mukana olivat myös työväenkirjallisuuden klassikot, heidän joukossaan Kössi Kaatra, jonka syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 130 vuotta.

Kati Launis

Kössi Kaatra 130 vuotta

Esitelmäni kohteena on runoilija Kössi Kaatra, joka, kuten äsken kuulimme ja näimme Pispalan teatterin esittämänä, luki ”Punaisen julistuksen” Tampereen Raatihuoneen parvekkeelta 1. marraskuuta 1905. Kaatra oli tiukasti mukana lakkovuoden mullistavissa tapahtumissa, joita hän myöhemmin kuvasi runoissaan – yhteiskunta oli Kaatran sanoin tuolloin, vuonna 1905, täysin ”mullinmallin” ja sekasorron vallassa, elettiin ”pohjakerrosten aikaa”, kuten hän kirjoittaa runossaan ”Uudistusten aikana” vuonna 1906.

Kössi Kaatra oli tuolloin 23-vuotias tamperelainen runoilijanalku ja itse asiassa nimeltään vielä Kössi Lindström, tai, kuten virallinen nimi kuului, Gustaf Adolf Lindström. Hän virallisti nimekseen aiemman taiteilijanimensä Kössi Kaatran vuosi suurlakon jälkeen, vuonna 1906. Vanhan työväenliikkeen tunnetuimpiin kuuluva, liikkeen hovirunoilijaksikin kutsuttu runoilija Kaatra oli nyt virallisesti syntynyt.

Vuonna 1905 Kaatralla oli jo nimeä työväenliikkeessä sekä runoilijana että lausujana – tuskin häntä muuten olisi julistuksen lukijaksi valittukaan. Hän oli julkaissut runoja työväenlehdistössä. Lisäksi häneltä oli jo ennen lakkoa ilmestynyt kolme runokokoelmaa: Kynnyksellä (1903), Elämästä (1904) ja Runoja (1905).  Suurlakko merkitsi Kaatralle, kuten monelle muullekin vanhan työväenliikkeen runoilijalle, taitekohtaa paitsi poliittisesti myös kirjoittajana. Lakon jälkeisessä aatteellisessa innostuksessa runoja alkoi tulvia työväenliikkeen suurimpaan kustantamoon ”Työväen Sanomalehti Osakeyhtiöön”. Tutkija Aimo Roininen on laskenut, että sisällissodan kynnyksellä työväenkirjailijoita oli noin puolitoista sataa, ja heistä noin puolet julkaisi omia teoksia. Kaatra oli yksi heistä, rinnallaan muun muassa sellaisia kirjailijoita kuin Hilja Liinamaa-Pärssinen, Kössi Ahmala, Elviira Willman, Kondar Lehtimäki ja monia monia muita.

Luon esitelmässäni katseen Kaatran elämään ja tuotantoon sekä siihen, miten rutiköyhälle tamperelaiselle työläispojalle aukeni terävän kynänkäytön avaamana väylä tunnetun runoilijan ja lehtimiehen asemaan. Kirjailijaan voi tarkemmin tutustua lukemalla esimerkiksi Armas Äikiän (Laulaja tulivuoren juurella : Kössi Kaatran elämä ja työ, Kustannus Oy Yhteistyö 1962) tai Hannu Niklanderin (Kössi Kaatran elämää ja lohjalaisvaiheita : 100-vuotisjulkaisu. Lohjan kotis.y. 1982) kirjoittamia Kaatra-elämäkertoja tai – täällä kirjallisuuspäivilläkin näkyvästi esillä olevan – Raoul Palmgrenin kirjoittamaa, varsin kattavaa Kaatra-lukua teoksessa Joukkosydän. Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus I (1966).

Kaatran elämästä ja tuotannosta

Kössi Kaatrasta on erityisen tärkeä puhua juuri tänään ja juuri täällä kahdestakin syystä: hän kuuluu vanhan työväenliikkeen tunnetuihin kirjailijanimiin – on siis yksi lenkki siinä sukupolvien ketjussa, jota täällä hahmotetaan – ja toisekseen hän eli ja vaikutti monissa vaiheissaan Tampereella. Hannu Niklander viittaa lyhyessä elämäkerrassa Kaatraan tamperelaisen kirjailijakoulukunnan ensimmäisenä edustajana. Niklanderin mukaan tamperelaiskirjallisuuteen kuuluu sanomisen selkeys ja arjesta nouseva, työväenaiheinen sisältö. Tässä mielessä Kaatraa voi hänen mielestään pitää jopa ensimmäisenä tamperelaiskirjailijana.

Kössi Kaatra ei kuitenkaan ollut syntyjään tamperelainen. Hän syntyi Lohjalla marraskuussa 1882, pikkukauppias Lindströmin perheeseen. Isä oli kärsinyt tuolloin jo vararikon ja alkoholisoitunut, ja perhettä piti pystyssä uskovainen, tomera äiti.

Kössi Kaatran syntyessä perheellä ei ollut vakinaista asuinpaikkaa. Kaatra kuvaa näitä elämänsä alkuvaiheita omaelämäkerrallisessa romaanissaan Äiti ja poika. Kuvaus köyhäinkorttelista (1924, Hki: Työ). Äiti ja poika on yksi omista suosikeistani Kaatran tuotannon joukossa, viehättävä muisteluteos, johon palaan puheenvuoroni kuluessa useasti. Kaatra luo siinä katseen 1900-luvun alun kovassa liikkeessä olevaan Suomeen, työväenluokan syntyyn, omaan kirjailijaksi tuloonsa ja erityisesti, kuten otsikkokin kertoo, äiti-suhteeseensa. Äidin muistolle kirja on myös omistettu. Äiti ja poika alkaa seuraavalla tavalla:

Kun äidin raskaana velvollisuutena oli synnyttää kuopuspoikansa kivulla, ei perheellä ollut mitään kotia. Isän syntymäkodissa, missä kuopukselle lahjoitettiin henki, ei ollut paljon tilaa, vielä vähemmän arvattavasti sukulaisille, jotka kiersivät maata ja mannerta ja laittoivat lapsia, vaikkei heillä ollut mihin päänsä  kallistaisivat. Ja niin syntyi kuopus kovin huonon tähden alla, kodittomuuden ja turvattomuuden tähden, ja se lähti heitä seuraamaan miten yrittivätkin uurastaa, miten yrittivätkään potkia tutkainta vastaan. (Äiti ja poika, 5.)

1890-luvulla perhe muutti Tampereelle. Näihin aikoihin isä kuoli, ja Kössi-poika joutui olemaan yhtämittaisesti töissä. Hän toimi muun muassa sanomalehdenmyyjänä, juoksupoikana, ravintolapassarina, maalaiskauppiaan apulaisena ja kirjapainotyöläisenä. Myöhemmin hän pääsi konttoriapulaiseksi asianajotoimistoon – ja äiti ilahtui siitä, että poika pääsi ”herran ammattiin”, kirjoittaa Kaatra.

Kaatra luki paljon ja kirjoitti jo nuorena. Ensimmäiset runonsa hän julkaisi vuonna 1902 Työväen joululehdessä, ja esikoiskokoelma Kynnyksellä ilmestyi vuonna 1903.  Runoja kehuttiin, samoin esikoiskokoelmaa, ja Kaatra sai mainetta. Hänestä käytettiin nimitystä ”Tampereen Eino Leino”, millä viitattiin Kaatran alkuvuosien runojen leinolaisen helskyttelevään sävyyn – Leino-lainaus myös aloittaa hänen kokoelmansa Elämästä (1904). Siinä on mukana monia uskonnollissävyisiä aiheita ja ilmaisuja, mikä ei tuolloin ollut mitenkään tavatonta, olihan Raamattu tuttuine kertomuksineen se iso kirja, jonka tunsi myös työväki, toisin sanoen Kaatran lukijakunta. Myös luokkatietoisuus ja luokkataistelu pyrkivät jo pintaan: Kaatra on matkalla sosialistikseksi työväenrunoilijaksi, muttei vielä aivan perillä, kuten suurlakon jälkeen julkaistuissa kokoelmissa. Runoilijan vankkumaton tuki oli Yrjö Sirola, jonka arvostelu Elämästä- kokoelmasta päättyy kannustaviin sanoihin ”Pidä puolesi, Kössi!”.

Lopullinen muutos Kaatran runoudessa tapahtui suurlakon myötä. Yksilöllisestä, leinolaiseksi kutsutusta helskyttelijästä tuli joukkojen runoilija, työväen tuntojen tulkki.

Runokokoelmat Suurlakkokuvia, Murroksessa ja Kyttä ilmestyivät kaikki vuonna 1906, suurlakon innoittamana. Niissä näkyy lakon nostattama hurmio ja paremman toivo, joskin myös pelko siitä, miten vaatimukset lopulta menevät läpi. Elettiin esitelmäni alussa mainittua sekasorron ja mullinmallin yhteiskunnan aikaa; aikaa, jolloin ”pohjakerrosten” on Kaatran mukaan avattava suunsa. Suulakkokuvia-kokoelmaa hallitsee vointonriemuinen, toiveikas ilmapiiri – ollaan tekemässä uutta yhteiskuntaa. Murroksessa-kokoelma taas sisältää sorron ja kurjuuden rajuja kuvauksia: työväki vertautuu orjiin, jotka jauhavat suruja itselleen, ”kurttuja naamaan ja köyryjä selkään”, kuten Kaatra kirjoittaa.

Suurlakon jälkeen Kaatran runotuotanto hiipui. Hänen intonsa kirjoittaa onkin selvästi yhteydessä yhteiskunnan murroskausiin: ”Oikeassa elementissään hän oli aina vallankumouksellisen taistelun vuosina”, kirjoittaa Kaatran elämäkerturi Armas Äikiä. Kaatraa pidettiin tulevien vuosien hiljaisuuden vuoksi ”sammuneena miehenä”. Hän osti tamperelaisen Hämeen kirjakaupan ja kustansi Markan kirjasto -nimistä kirjasarjaa, jossa julkaistiin mm. Jack Londonin, August Strindbergin ja Fjodor Dostojevskin teosten suomennoksia. Markan kirjasto meni konkurssiin 1908. Tämän jälkeen Kaatra oli lehtimiehenä Oulussa, palasi Tampereelle ja kiinnitettiin ohjaajaksi Työväen Teatteriin, jossa hän ohjasi mm. Maksim Gorkin näytelmän Pohjalla. 1910-luvulla Kaatra toimi sekatavarakauppiaana Teiskossa.

Vuonna 1917 Kaatran sammumisen aika oli ohi. Alkoi taas tapahtua ensin Venäjällä ja sitten Suomessa, eikä Kaatra jäänyt sivuun. Hän ilmestyi Tampereelle ja lausui kansankokouksessa vallankumousrunon ”Tulivuori”. Suomen sisällissodan puhjetessa Kaatra oli Oulussa Yrjö Mäkelinin toimittaman Kansan tahdon toimitussihteerinä. Raoul Palmgrenin mukaan hän kirjoitti Oulussa ajanrunoutta: ”viikosta viikkoon, usein jopa päivästä päivään, jatkuu tämä dramaattisten ajantapahtumain kiinteä, kiihkeä ja persoonallisen rehellisyyden leimaama runotilitys”. Kaatrasta oli tullut taisteleva lehtimies.

Oulu jäi sodassa punaiseksi saarekkeeksi valkoisen Pohjois-Suomen sisälle, mutta kukistui nopeasti. Valkoiset olivat merkinneet Kaatran teloitettavien listalle, mutta runoilija onnistui piileskelemään Oulussa kuukausia erinäisillä ullakoilla. Kun olot rauhoittuivat, hän pakeni Tornion pohjoispuolitse Ruotsiin, asettui Tukholmaan ja sai toimitussihteerin paikan Suomen punaista pakolaishallitusta kannattaneesta Viesti-lehdestä. Kaatra avioitui Ruotsissa Jenny Soinion kanssa ja sai kaksi tytärtä. Tuli myös uusi julkaisurypäs: romaani Punaiset ja valkoiset. Kuvaus Suomen luokkasodasta ilmestyi nimimerkillä Henkipatto vuonna 1919, runokokoelma Alhaisolauluja vuonna 1922 ja mainittu omaelämäkerrallinen Äiti ja poika (1924).

Työväenkirjailijaksi tulo

Nyt kun ollaan Työväenkirjallisuuden päivillä, on hyvä hetki pysähtyä kysymään miksi, miten ja millä keinoin Kössi Kaatrasta tuli työväenkirjailija. Miten kirjailijuus pyrki ja pääsi pintaan arjessa, joka kaikesta päättäen oli kovaa kamppailua jokapäiväisestä leivästä?

Ensimmäiseksi piti tietysti olla taito kirjoittaa ja halu sanoa, ja nämä Kaatralla oli. Toinen tärkeä tekijä oli se, että työväenliikkeen oma, porvarillisesta kirjallisuusinstituutiosta erillinen kirjallinen kenttä oli muotoutumassa. Oli kustantamoita ja lehtiä, ja runoilla oli tilausta myös erilaisiin juhlatilaisuuksiin ja kokoontumisiin. Tämä mahdollisti sen, että myös työväen parista tulevat kynäilijät saivat mahdollisuuden julkaista tekstejään – toki työväenkirjailijoiden joukossa oli myös sivistyneistölähtöisiä kirjoittajia, joita Palmgren kutsuu käännynnäisiksi. Tuli toisin sanoen mahdollisuus tulkita maailmaa ”takapihan  näkökulmasta”, kuten Kaatra kertoo tekevänsä. Tämä oli aivan toinen ikkuna, toinen näkökulma maailmaan kuin se, jossa kansaa katsellaan ”pappilan kuistilta”. Näinhän Eino Leino kirjoittaa J. L. Runebergin tehneen kansaa kuvatessaan.

Kaatran miessukupuolestakaan ei ollut haittaa kirjailijaksi tulon kannalta, sillä työväenkirjailijajoukko oli alussa perin miehinen. Raoul Palmgrenin Joukkosydän-teoksen hakemistossa mainitaan 167 kirjailijanimeä, joista vain kymmenen on naisia, ja näistä naisista tunnetuimmat ­ – Hilja Pärssinen, Elviira Willman, Hilda Tihlä ja Hella Wuolijoki – ovat kaikki sivistyneistötaustaisia. Sen sijaan työläistaustaiset naiskirjailijat, naispuoliset Kössi Kaatrat, loistavat poissaolollaan. Yksi syy on varmasti se, että työläisnaisilla oli muuta tekemistä kuin kirjoittaminen.  Vaikuttaa saattoivat myös työväenliikkeen alkuvaiheen miehisyys ja kirjailijuuteen liittyneet, sukupuolittuneet  mielikuvat.

Äärimmäisen tärkeä kirjailijaksi sysääjä oli Kaatran kohdalla luokkatietoisuus, toisin sanoen havahtuminen tietoon siitä, että ei ollut kyse puutteessa elävistä yksilöistä vaan kokonaisesta luokasta, työväenluokasta. Luokkajako ja sen myötä eriarvoisuus ei ollutkaan taivaasta langetettu totuus vaan ihmisten aikaansaama, epäoikeudenmukainen järjestys, joka voidaan kumota. Kaatra kuvaa suurlakon jälkeistä työväenluokan nousua Äiti ja poika -teoksessaan innostavana kokemuksena, jossa herätään tietoisuuteen joukon voimasta: ”Lempo soikoon”, kirjoittaa Kaatra, ”tässä ei ollut kysymyksessä ainoastaan jotkut yksilöt, tässä oli kysymys kokonaisesta luokasta!” Myöhemmin hän jatkaa mullistavan kokemuksen kuvaamista:

Siihen aikaan se [työväenluokka] oli juuri saanut unen silmistään ja alkoi oikoa jäseniään. Vasta voimansatuntoon päässeenä uhkui se ponnistuksen iloa ja voitonvarmuutta. Se astui yht’äkkiä esille huiluin ja sympaalein ja veti vastustamattomasti mukaansa jokaisen, jota vaiva ei vielä ollut ehtinyt runnella loppuun.
Ja yksilöissä tapahtui suuri mullistus. Tässä ei käynyt laatuun kurkoitella oman vasaransa, kehrävartensa, auransa, ompeluksensa takaa järjestelmän armoa. Tänään sait työtä, mutta jos mutisit, sait huomenna lähteä. Tässä oli pyrittävä yhdessä (…) (Äiti ja poika, 97–98.)

Luokkatuntoon herääminen merkitsi Kaatran tapauksessa paitsi uutta yhteisöllistä identiteettiä myös sitä, että hän sai sisällön ja suunnan kirjailijuudelleen. Kaatra kuvaa teoksessaan, miten hän kohta runojen kirjoittamisen aloitettuaan ymmärtää, että yksilön omat huolet eivät riitä runoilun sisällöksi. Apuun tulee luokkakokemus:
Kanteleeseen oli siis saatava uusi kaiku ja se tuli ihan itsestään. Sillä työväenluokka oli kulkenut Runottaren kantapäillä. (…) Ja niin löysi laululahjan saanut poika entisen pienen jumalansa ja jumalattariensa, itsensä ja mielitiettyjensä sijasta, uuden jumalan ja uskon, uskon työhön ja työn siunaukseen, uskon työväenluokan voimaan ja sen asian oikeudellisuuteen, uskon vapauteen ja uuteen maanpäälliseen elämään, jonka voi luoda ja taata vain kahleistaan kirvonnut työväenluokka, tämä siksi, ettei se pyrkinyt yksilön taikka ryhmän, vaan kaikkien työtätekeväin hyvinvointiin. ( Äiti ja poika 1924, 97–98.)

Kaatrasta siis tulee, erityisesti suurlakon tapahtumien myötä, luokan laulaja, joukkojen runoilija. Joukon tuntoa ilmentää myös nimi ”Joukkosydän”, jonka Kaatra antoi julkaisematta jääneelle myöhäiskokoelmalleen ja jonka mukaan Palmgren myöhemmin nimesi tunnetun työväenkirjailijoita koskevan tutkimuksensa. Voikin ajatella, että Kaatra tavoitti ilmauksellaan jotakin olennaista vanhan työväenliikkeen ytimestä.

Lopuksi

Viime vuosina työväen kirjallisen kulttuurin tutkimus on ollut vahvassa nousussa. Muun muassa Elsi Hyttinen ja Kirsti Salmi-Niklander ovat tutkineet 1900-luvun alun työväenkirjallisuutta uusin silmin, Jaana Torninoja-Latola on tutkinut Elvi Sinervoa, ja Hanne Koivisto Raoul Palmgrenia ja muita vasemmistointellektuelleja – muutamia mainitakseni.

Nykyinen kiinnostus työväenkirjallisuutta ja -kulttuuria kohtaan liittynee tutkimusmaailmassa tapahtuneisiin muutoksiin. On kiinnostuttu jälleen luokan merkityksistä ja arjen historiasta. Luokka on kokenut voimallisen uuden tulemisen paitsi tutkimuksessa myös yhteiskunnallisessa keskustelussa – samoin kuin nykyisessä kaunokirjallisuudessa, kuten tutkija Jussi Ojajärvi on osoittanut muun muassa Arto Salmisen, Hanna Marjut Marttilan ja Kari Hotakaisen tuotannon kohdalla. Ja yksi tärkeä osoitus siitä, että työväenkirjallisuus kiinnostaa jälleen, ovat tietysti nämä kirjallisuuspäivät, joilla parhaillaan olemme.

Kössi Kaatra on yksi niistä kirjailijoista, joiden tuotanto kestää mainiosti uuden tutkimuskierroksen. Vaikka hänen tuotantonsa syntyi aivan toisenlaisessa tilanteessa ja toisenlaisessa maailmassa kuin missä elämme nyt, vuonna 2012, väitän, että hänellä on annettavaa myös nykylukijalle. Luokkiin jakautuneesta Suomesta on jo joitain vuosia puhuttu ja kirjoitettu niin valtamediassa kuin tutkimuksessakin. Täältä, Kaatran ja hänen aikalaistensa kirjoituksista, löytyvät nykyisen Suomen historialliset jäljet, pala suomalaisen yhteiskunnan historiaa. Kaatra oli yksi nykyisen luokka-Suomen historiallisista tekijöistä ja kokijoista.

Lisäksi Kaatran omaelämäkerrallinen Äiti ja poika -teos, jota olen edellä siteerannut, on kestänyt mielestäni hyvin aikaa. Se on kulttuurihistoriallisesti kiinnostava katsaus sadan vuoden takaisiin tapahtumiin ja työväenluokan nousuun, mutta myös terävästi ja pilke silmäkulmassa kirjoitettu kaunokirjallinen teos. Se opettaa lukijalleen paitsi luokkataistelun taustoja ja tuntoja myös erilaisuuden sietoa, sopua ja keinoja, joilla luokkien välinen kuilu voidaan ylittää.

Päätän esitykseni tällaiseen lempeän humoristiseen, luokkienvälistä kanssakäymistä ehdottavaan lainaukseen Äiti ja poika -teoksesta. Katkelma sijoittuu kapakan maailmaan. Se oli tuttu maailma Kaatralle lapsuusvuosilta, jolloin hän toimi ravintolan passaripoikana. Kertomuksen pieni poika, Kaatran fiktiivinen minä, kuvaa ravintolan ensin paikkana, jossa luokkaerot piirtyvät selkeinä esiin. Pieni poika katselee, miten ”paremmat ihmiset” (kuten Kaatra kirjoittaa) istuvat omalla puolellaan ravintolassa juomassa kalliita juomia: erilaisia viinejä, konjakkia, rommia, punssia ja likööriä. Heidät tunnistaa siitä, kirjoittaa Kaatra, että he ”saapuivat niin siroina ja nuoltuina, lemahtelivat hajuvesiltä ja saippuoilta ja puhuivat ruotsia” ”Huonommalla puolella” sen sijaan istuu suomenkielinen köyhä kansa ja juo olutta: ”Siellä ei puhuttu ruotsia eikä kainosteltu. Siellä puhuttiin ja vannottiin suomeksi ja juotiin 2000 pulloa olutta kumpaisenakin iltana.” Näin siis Tampereella 1900-luvun alussa.

Kaatran kuvaamaa parempaa ja huonompaa väkeä, ylä- ja alaluokkaisia asiakkaita, siis erottaa monia asia, kuten alkoholijuoman laatu, ravintolan puoli, ulkoasu, tuoksu ja kieli. Yksi asia heitä kuitenkin yhdistää: molemmilla puolilla juodaan liikaa. Kaatra kuvaa, miten humalatila toimii ikään kuin liimana, joka nivoo eriluokkaiset ihmiset hetkeksi yhteen. Tällöin syntyy tila, jossa herrat ja rahvas hetkeksi iloisesti sekoittuvat – kunnes paikalle saapuu poliisi, jonka luokkavainu ei petä. Näin Kaatra kuvaa tuota iloista luokkasekamelskaa Äiti ja poika -teoksessaan:

Mutta yöllä, kun ravintola suljettiin ja kummankin puolen vieraiden oli poistuttava, oli näiden ero haihtunut olemattomiin, kumpainenkin puoli aivan hämmästyttävästi noussut ja laskenut samalle tasolle. Kummankaan puolen vierailla ei ollut paljon koivista tietoa, kumpaisetkin olivat yhtä äänekkään ilon vallassa taikka kukoivat yhtä hartaasti, ylempi kerros oli aikoja sitten alentunut käyttämään suomea, kun taas jotkut alemmista olivat yltyneet näyttämään, että kyllä tässä ruotsia osasivat huonommatkin. Pääasia vain oli, että ylemmät elämöivät kilpaa alemman kansan kanssa. Niin, vieläpä voittivatkin tämän, sillä vaikka ylemmiltä oli herraskaisuus vähin erin illan kuluessa huvennut, oli poliiseilla kuitenkin merkillisen tarkka nenä vaistoamaan, kuka kukin oli, keitä oli kierrettävä, keitä kursailematta korjattava kaupungin sydämeen; ja tietoisuus tästä se aina jossakin määrin hillitsi niitä, jotka huonompi puoli oksensi sisuksistaan. (Äiti ja poika 1924, 48.)

Kati Launis

Katso myös näitä:

Kössi Kaatra on kuollut  – Pois työpöydältä -blogi 15.10.2010
Kössi Kaatra, lemmenlurittelija?  – Pois työpöydältä -blogi 27.2.2011

– Kari Aronpuron essee Montaasiromaani Henkipatto Punaiset ja valkoiset on luettavissa nokturno.orgissa.

Posted in Esitelmät, Seminaarit | Kommentit pois päältä artikkelissa Kössi Kaatra 130 vuotta

The International Newsletter of Communist Studies Online 2012

 The International Newsletter of Communist Studies Online XVIII (2012), no. 25  on ilmestynyt ja vapaasti ladattavissa verkossa:

The new issue, incorporating 421 pages, can be downloaded free of charge at <http://newsletter.icsap.de/home/data/pdf/INCS_25_ONLINE.pdf>. Thanks to our authors, the Newsletter once again can offer a wide range of news, information, studies and materials on the history of communism. Furthermore, it features The International Bibliography of Communist Studies, issue 2011. Covering 991 books from 61 countries and having retrieved 975 relevant articles published during the year 2011 in scholarly journals, the bibliography presents Communist Studies being a major field of research and publication activity within the Humanities. A number of new correspondents are sustaining this huge undertaking. Everyone is encouraged to send us suggestions and contributions and all kind of informational data on the various sections for the 2013 issue, regular bibliographic updates about the national (or international) landscape of publications, as  well as suggestions for article contributions and reviews.

The International Newsletter of Communist Studies (INCS), issued since 1993/1994, focuses on the international research concerning communist and respective left political systems, movements and ideas. Combining the features of a journal and a newsletter, it is aimed at scholars and publicists, archivists and librarians. The multilingual publication accompanies the opening processes of the archives in the East and the West. It regularly contains project presentations, reports on archival openings, problems and projects, an annual bibliography, reviews and presentations of new publications, current events and meetings, a survey of periodicals and online resources. It also publishes materials and articles with a regional, biographical, institutional or cultural focus. A more concise paper edition of INCS is included in the ”Jahrbuch für historische Kommunismusforschung” published by Aufbau Verlag, Berlin (see: <http://www.stiftung-aufarbeitung.de/jahrbuch-fuer-historische-komm!
unismusforschung-3167.html>).

INCS is hosted by the Centre of Contemporary History Potsdam at <http://newsletter.icsap.eu/>, where you can download all the past issues. You are welcome to subscribe to our mailing list, hosted by the University of Cologne (including only a minimal amount of mails per year concerning our calls for papers and tables of contents), at <http://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/communist-studies-newsletter>. You can also ”like” our Facebook page at <http://www.facebook.com/incomstudies>.

INCS is non-commercial, non-funded, open-access, and only relying on the free activity of the editors and contributors.

Posted in Lehdet, Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa The International Newsletter of Communist Studies Online 2012

International Journal on Strikes and Social Conflicts – Number 1

Workers of the World. International Journal on Strikes and Social Conflict -lehden ensimmäinen numero ilmestyi heinäkuussa. Lehden julkaisija on The International Association Strikes and Social Conflict  (an Association of institutional and individual members, aims to promote and disseminates studies on labour and social conflicts in an interdisciplinary, global, long term historical and non Eurocentric perspective).

Workers of the World. International Journal on Strikes and Social Conflict aims to be innovative. This journal aims to stimulate global studies on labour and social conflicts in an interdisciplinary, global, long term historical and non Eurocentric perspective. It intends to move away from traditional forms of methodological nationalism and conjectural studies, adopting an explicitly critical and interdisciplinary perspective. Therefore, it will publish empirical research and theoretical discussions that address strikes and social conflicts in an innovative and rigorous manner. It will also promote dialogue between scholars from different fields and different countries and disseminate analyzes on different socio-cultural realities, to give visibility and centrality to this theme.

Ensimmäisen numeron sisältö ja myös tekstit löytyvät kokonaisuudessaan verkosta. (Luettava ja ladattava pdf).  Numerossa on 7 kiintoisanoloista artikkelia:

  • The party as vanguard: The role of the russian social democratic party in strikes in St. Petersburg, 1912–14 Alice K. Pate
  • The prerevolutionary strike movement in Russia, 1912-1916 Kevin Murphy
  • Workers’ strikes in the Paris region in 1968: Continuities and discontinuities. Michael Seidman
  • The significance of the mass strike during the german revolution of 1918-1919 William A. Pelz
  • When the cactus blooms: A century of strikes in Mexico Richard Roman and Edur Velasco
  • Pre-empting new social movements, pioneering social-movement unionism: Australian builders labourers in the 1970s Verity Burgmann and Meredith Burgmann
  • The greek trade union movement in controversy: Against a state-centred approach to labour movement theory Anna Koumandaraki
Posted in Lehdet, Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa International Journal on Strikes and Social Conflicts – Number 1

Työväki maahanmuuttajana – 2012 Väki voimakas vuosikirja ilmestynyt

Seuran järjestyksessä kahdeskymmenesviides  Väki Voimakas vuosikirja on ilmestynyt. Teemana on työväestö maahanmuuttajana. Pääosa artikkeleista on seuran viime vuoden kesäseminaarin satoa. Kirja on myynnissä Tiedekirjassa (20 €)  ja myös lauantaina Tampereella, Työväenmuseo Werstaalla pidettävän Työväenkirjallisuuden päivän aikana.

Maahanmuutosta on tullut Suomessakin merkittävä poliittinen kysymys. Vähän aikaa sitten Suomi oli köyhä ja syrjäinen maahanmuuton lähtömaa. Lähtijät olivat yleensä työväkeä, liikkeellä paremman elämän toivossa tai kotimaassa ohdattujen ongelmien ajamina. Ymmärrämmekö nykypäivän kysymyksiä paremmin, jos katsomme ensin historian peiliin? Mikä sai suomalaiset ryhtymään maahanmuuttajiksi, ja miten taloudelliset ja poliittiset suhdanteet heittelivät heitä maailmalla? Miten he sopeutuivat vastaanottaviin maihin, ja miten heihin suhtauduttiin? Miten muuttoliike vaikutti työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kotona ja kaukomailla?

Kirjan artikkelit hakevat vastauksia historiallisen työväentutkimuksen näkökulmasta monen eri tieteenalan voimin. Ajallisesti liikutaan viime vuosisadan vaihteen Amerikan raitilta sotien välisen ajan Karjalan kuumeen kautta Ruotsiin muuton huippuvuosiin ja edelleen nykypäivään. Aineistot ulottuvat tilastoista pilakuviin. Suomalaisten maahanmuuttajien rinnalla analysoidaan maaseudulta kaupunkeihin muuttajien roolia Suomen tiessä pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, tutustutaan eteläaasialaiseen tapaan integroitua nyky-Suomen työmarkkinoille ja tarkastellaan kriittisesti Suomen ayliikkeen kykyä vastata maahanmuuton haasteisiin 2000-luvulla.

Kirjan sisällys ja esipuhe/esittely (pdf).

Posted in Kirjat, Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Työväki maahanmuuttajana – 2012 Väki voimakas vuosikirja ilmestynyt

Yhdysvaltain ja Kanadan suomalaisten Karjalan-kuumeesta

Blogimme julkaisee Joni Krekolan arvion  teemanumerosta: Victims and survivors of Karelia. Journal of Finnish Studies, Special Double Issue, Vol. 15, Numbers 1 & 2, November 2011.

Punaiseen Karjalaan päätyneiden amerikansuomalaisten kohtalo kahden järjestelmän uhreina sykähdyttää yhä. Alun alkaen siirtolaiset lähtivät etsimään kohennusta elämäänsä lännen kultamailta. Sieltä löytyi useimmille maahanmuuttajien raskaita ja likaisia töitä. Kun kapitalismi yskähteli maailmanpulan aikaan, sosialismin rakentaminen neuvostojen maassa houkutti tuhansia suomalaistaustaisia siirtymään idän ihmemaahan. Paikan päällä selvisi pian, että unelma paremmasta elämästä oli jälleen romuttunut.

Journal of Finnish Studies -aikakauskirjan teemanumero Yhdysvaltain ja Kanadan suomalaisten Karjalan-kuumeesta on tuhti ja tieteellisesti kunnianhimoinen kokonaisuus. Kanadalaisten, suomalaisten ja venäläisten historiantutkijoiden artikkelit lähestyvät aihetta monipuolisesti ja välttäen yksinkertaistavia selityksiä. Kirjoittajat tuntuvat kunnioittavan tutkimuksen kohteena olevia ihmisiä, jotka helposti tulkitaan ideologian sumentamiksi utopisteiksi: yleensä päätös lähteä punaiseen Karjalaan oli ankarissa olosuhteissa tehty rationaalinen valinta.

Siirtolaistutkimuksessa on tapana erotella vetäviä ja työntäviä tekijöitä, jotka ovat johtaneet muuttopäätöksiin. Karjalan-kuumeessa työntäviä voimia olivat suuren lamankauden aiheuttama massatyöttömyys, joka kohteli kaltoin varsinkin siirtolaisyhteisöjä. Monet suomalaiset olivat Pohjois-Amerikassa työnantajien inhoamia ammattiyhdistysaktiiveja, lakonlietsojia ja kommunisteja. Puolet Kanadan kommunistisen puolueen jäsenistöstä oli 1920-luvun puolivälissä suomalaistaustaisia. Osa poliittisista rettelöitsijöistä (700 suomalaista) yksinkertaisesti karkotettiin Kanadasta kovempien aikojen koitettua. Työvoimapulasta kärsinyttä Neuvostoliittoa kapitalismin lama ei hetkauttanut: ammattitaitoiset työläiset toivotettiin tervetulleeksi punaiseen Karjalaan 1930-luvun alussa.

Amerikansuomalaisella vasemmistolehdistöllä oli tärkeä rooli Karjalan-kuumeen syntyvaiheessa. Neuvostoliiton kehityksestä ja mahdollisuuksista kirjoitettiin innostuneesti, eivätkä paluumuuttajien realistisen katkerat kuvaukset saaneet palstatilaa. New Yorkiin ja Torontoon perustetut rekrytointikeskukset organisoivat värväyksen. Kuume ei hellittänyt, vaikka osa lähtijöistä palasi pian maitojunalla takaisin. Värväykseen liittyi propagandaa ja katteettomia lupauksia, joilla ei kuitenkaan voi selittää koko ilmiötä. Pohjois-Amerikasta työntävät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät olivat vähintään yhtä voimakkaita kuin Karjalaan vetävät poliittisemmat voimat.

Suomalaisten nostaminen Karjalan johtoon oli edellytys ammattitaitoisen amerikansuomalaisen työvoiman värväämiselle. Päätöksen tehtiin 1930-luvun alussa Moskovan keskuksessa, mutta ongelmia aiheutti se, että niiden takana seisoivat vilpittömästi vain Skp-johtajat. Kun heidän asemansa Karjalan johtajina sittemmin kyseenalaistettiin, lakkasi myös amerikansuomalainen siirtolaisuus.

Siirtolaiset joutuivat punaisessa Karjalassa sopeutumaan alkukantaisiin olosuhteisiin: pääkaupunki Petroskoi oli likainen syrjäkylä, jonka kadut olivat päällystämättömiä ja harvoin valaistuja. Tulijoille osoitetut asumukset olivat alkukantaisia parakkeja, joissa yhdessä huoneessa saattoi asua useampi perhe. Asuntopula oli yksi neuvostomaan teollistamisvaiheen pullonkauloista, eikä ongelmaa kyetty ratkaisemaan, vaikka surkeista oloista raportoitiin päättäville elimille. Kun tulijat ymmärsivät byrokratian tehottomuuden, he rakensivat itse omat talonsa, joita on sittemmin arvostettu esimerkiksi Petroskoin laadukkaimpina. Keskitetty ravinnon jakelu, säännöstely ja ruoan surkea laatu oli toinen suuri järkytys: ateriat unelmien maassa eivät vastanneet edes amerikkalaisen työttömän päiväannosta.

Kulttuurisokki oli niin kova, että osa tulijoista häipyi saman tien Suomeen tai takaisin rapakon taakse. Siksi arvokkaan työvoiman sopeutumista koviin olosuhteisiin pyrittiin helpottamaan. Ravintoannokset olivat paikallisille räätälöityjä kiintiöitä suurempia ja ulkomaalaisia varten oli oma kauppansa (Insnab), josta sai – tai olisi pitänyt saada – vaatimattomia mutta kuitenkin laadukkaampia tuotteita. Etuoikeutettu asema aiheutti luonnollisesti kaunaa paikallisten keskuudessa.

Amerikansuomalaiset olivat tulleet rakentamaan punaista Karjalaa, ja heidän panoksensa olikin merkittävä esimerkiksi metsätyömenetelmien kehittämiselle ja tietyille työpaikoille kuten Petroskoin suksitehtaalle. Siirtolaiset valittivat ankeita olojaan mutta toisaalta panivat merkille aidon työinnostuksen ja neuvostomaan teollistamisvaiheen tekemisen meiningin, joka ei aina ollut pelkkää Stalinin propagandaa. Mutta kun raataminen ei tuottanut kohentuvaa elintasoa, ideologia oli totisesti koetuksella.

Periaatteessa myönteinen suhtautuminen Neuvostoliiton ulkomaalaisiin alkoi muuttua 1930-luvun puolivälissä, mistä alkaen myös maasta poistuminen alkoi hankaloitua. Turvallisuusviranomaiset olivat suhtautuneet ulkomaalaisten värväämiseen alun alkaen vastahakoisesti. Pikkuhiljaa epäilys alkoi kohdistua kaikkiin rajaseutujen vähemmistökansallisuuksiin, mukaan lukien suomalaiset. Irina Takalan kirjoittama artikkeli ”ison vihan” osumisesta amerikansuomalaisiin on kokoelman tarkimmin dokumentoitu osuus, jossa käydään läpi terroriaaltojen mielivaltaisuus. Stalinin terrori perustui turvallisuuselin NKVD:n määräämiin etnisiin kiintiöihin, joita paikalliset viranomaiset Karjalan tapauksessakin pyrkivät vielä korottamaan. Ihmisiä katosi – osa lopullisesti, osa vuosiksi vankileirien saaristoon – ja sekä suomalaiset että amerikansuomalaiset yhteisöt lamaantuivat. Karjalassa vaikutti 1930-luvun loppupuoliskolla noin 4500–5000 pohjoisamerikkalaista siirtolaista, joista 739:n (15 %) on todistettu saaneen tuomion terrorivuosina. Amerikansuomalaisten osuus kaikista punaisen Karjalan suomalaisista terroriuhreista on niin ikään 15 prosenttia.

Karjalan-kuume päättyi, kun neuvostomaan portit suljettiin ulkomaalaisilta. Punaiseen Karjalaan kadonneiden amerikansuomalaisten dramaattiset kohtalot unohtuivat vuosikymmeniksi. Maineenpalauttamisiinkin ryhdyttiin vasta 1980-luvulla, kun Neuvostoliitto jo natisi liitoksissaan. Vaikeneminen ei tietenkään ole ihme, sillä stalinismi kohteli Amerikan emigrantteja paljon pahemmin kuin kapitalismi konsanaan.

Kaikkein tulisieluisimmat lähtivät Amerikoista neuvostomaahan jo 1920-luvun alkupuolella. Mikko Ylikangas kertoo artikkelissaan amerikansuomalaisten perustaman Kylväjä-kommuunin hämmästyttävän tarinan. Kylväjä nousi kuin tyhjästä Donin alueen loppumattomille aroille ja kelpasi jo muutaman vuoden kuluttua malliksi paikallisille viljelijöille. Kommuunissa pyrittiin puhdasoppiseen kollektiiviseen neuvostoelämään: kaikki oli yhteistä, tuotto kerättiin pääasiassa yhteiseen rahastoon ja kullekin jäsenelle jaettiin hyödykkeitä hänen tarpeidensa mukaan. Pian jouduttiin siirtymään kannustavampaan palkkaukseen, sillä ihanneyhteisössä oli aina toisten työstä hyötyjiä. Uskoa koettelivat myös satovaihtelut, vitsaukset kuten malaria sekä paikallisten vastahankainen suhtautuminen mutakuopista kukoistukseen kohonneisiin utopisteihin.

Menestystä selitti läntisen maatalousteknologian taitava hyödyntäminen sekä pienyhteisön jakama arvopohja: Kylväjän työläiset olivat itse valinneet elämäntapansa ja todistaneet sen toimivuuden. Siksi päätös hylätä mallikelpoinen kommuuni vuosikymmenen lopussa ja siirtyä uuteen yhteisöön punaiseen Karjalaan kummastuttaa. Irtioton taustalla oli kulttuurisia syitä, sillä kielitaidottomuus eristi Kylväjän väen ympäröivästä neuvostoyhteiskunnasta. Uusi yritys Hiilisuolla Petroskoin kupeessa saatiin myös toimimaan, kunnes onni kääntyi samanaikaisesti bolshevikkien kansallisuuspolitiikan kanssa. Hiilisuon lehmikarja kuoli myrkytykseen, mikä valpastutti paikalliset turvallisuuselimet. Terrori niitti sittemmin synkkää satoaan myös mallitilalla.

Journal of Finnish Studies -erikoisnumeron vahvuus perustuu artikkelien laatijoiden vankkaan ammattitaitoon. Markku Kangaspuron ja Samira Saramon toimittama kokonaisuus muodostaa jouhevasti etenevän kaaren, jonka kaikki osat puolustavat paikkaansa; artikkeleissa ei ole häiritsevää päällekkäisyyttä. Tutkimusten lähdepohja on monipuolinen ja tutkijain ote kriittisen vertaileva. Teemanumeron sisältö totisesti antaa katetta lehden takasivun luonnehdinnalle Karjalan-kuumeesta yhtenä ”20. vuosisadan suurimmista inhimillisistä tragedioista”. Tarina on surullinen mutta samalla kansallisesti tärkeä osa sekä Suomen, Yhdysvaltain ja Kanadan että Venäjän historiaa.

 Joni Krekola

Posted in Kirja-arvostelut | Kommentit pois päältä artikkelissa Yhdysvaltain ja Kanadan suomalaisten Karjalan-kuumeesta

Under Red Star dokumenttifilmin esitykset Suomessa

Draamadokumentti Under the Red Star (2011, 72 min) esitetään torstaina 23.8. kello 18
Työväenmuseo Werstaalla. Elokuva kertoo suomalaisten siirtolaisten elämästä Kanadassa 1900-luvun alussa. Pääosissa ovat Elena Leeve ja Jussi Nikkilä. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Kelly Saxberg sekä tuottaja Ron Harpelle ovat elokuvan esityksessä Werstaalla läsnä.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Under the Red Star eli Täällä Punatähden alla kuvaa tapahtumia suomalaisten asuttamassa
Thunder Bayssa Kanadassa. Tapahtumien keskipisteenä on suomalaisten työväentalo, Finnish
Labour Temple. Dokumentissa kuvataan arkistofilmien, valokuvien ja näyteltyjen kohtausten
avulla taistelua kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Suomalaisyhteisön toiminta ja
sosialistiset pyrkimykset jättivät jälkensä Kanadan poliittiseen historiaan. Elokuva
perustuu suomalaisia siirtolaisia ja suomalaisten naisten kohtaloita Kanadassa tutkineen
professori Varpu Lindströmin tutkimuksiin.

Under the Red Star -elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Kelly Saxberg. Kanadalainen
Saxberg  on tehnyt pitkän uran dokumentaristina. Hänet tunnetaan muun muassa palkitusta
dokumentistaan ”Letters from Karelia”, joka kertoo kanadansuomalaisten siirtolaisten
kohtaloista Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulla.

Under the Red Star sai syksyllä 2011 ensi-iltansa Bay Street Film Festivalilla Kanadassa,
missä se voitti yleisön valitseman parhaan elokuvan palkinnon. Dokumentin kesto on 72
min, ja esityskielenä on englanti, osin suomi. Elokuva esitetään Suomessa Werstaan
lisäksi 17.8. Kemijärvellä, 24.8. Turussa ja 27.8. Helsingissä. Ohjaaja Kelly Saxberg ja
tuottaja Ron Harpelle osallistuvat kaikkiin näytöksiin.

Helsingin UNDER THE RED STAR – näytös pidetään Eduskuntatalolla 27.8. klo 16. Sisään
pääsee vain KUTSULLA. Jos haluat kutsun, lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi pian:
anna.kajander@helsinki.fi.

HUOM HUOM HUOM HUOM

HELSINGIN Under the Red Star-esityksen PAIKKA ja AIKA on MUUTTUNUT. Esityspaikka on Elokuvateatteri ORION, (Eerikinkatu 15, Kamppi). Esityksen päivämäärä on sama, kuin ennalta ilmoitettu, eli ma 27.8., mutta se alkaa KLO 17.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, erillistä kutsua ei enää tarvita. Voit siis vapaasti tuoda mukanasi ystäviä ja sukulaisia, joita tämä mielenkiintoinen osa amerikansuomalaisuutta ja työväenhistoriaa kiinostaa.

Lisätietoja elokuvasta: Agora online (Lakehead University, Canada)

Under Red Star -elokuvalla on myös oma Facebook-sivustonsa ja tässä vielä lyhyt Youtube-pätkä elokuvan tekemisestä kesällä 2010:

 

Posted in Elokuvat, Uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Under Red Star dokumenttifilmin esitykset Suomessa