Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran gradupalkinto Julia Jylhälle

Julia Jylhä.

Julia Jylhän opinnäyte ”Maailmaa palvelemaan”: Lapsipiikojen muistot työnteosta ja palveluspaikoista 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa on valittu parhaaksi työväen historian ja perinteen tutkimuksen alan pro gradu -tutkielmaksi. Palkinnon saajan on valinnut Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) arvioitsijaraati lukuvuosina 2019–2021 ilmestyneiden tutkielmien joukosta. Jylhän tutkielma on tehty Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa.

Jylhä tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan 1800–1900-lukujen vaihteessa lapsuuttaan eläneiden entisten lapsipiikojen työmuistoja. Lapsipiikojen kokemusmaailman ja olosuhteiden ohella opinnäytetyö käsittelee ansiokkaasti sitä yhteiskunnallista muutosta, jossa köyhä ja maatalousvaltainen Suomi muuttui vähitellen vauraaksi ja teollistuneeksi hyvinvointivaltioksi.

Työ perustuu laajaan ja tutkimuseettisesti vaativaan muistitietoaineistoon. Tekijä pohtii aineistoon liittyviä eettisiä ja lähdekriittisiä kysymyksiä erittäin ansiokkaasti ja kypsällä tavalla. Metodologisesti työ on etevästi laadittu. Tutkimusaineiston analyysi on kauttaaltaan syvällistä, ja tekijä nivoo havaintonsa taitavasti laajempaan historiallisen kontekstin. Palkinnon valitsijaraati kiinnitti erityistä huomiota siihen, miten Julia Jylhä pro gradu -tutkielmassaan osoittaa itsenäistä tutkimusotetta, jossa tutkijan oma ääni ja oivallukset tulevat hyvin esiin. Jylhän tutkielman tulokset tullaan julkaisemaan Työväentutkimus vuosikirjassa syksyllä 2022.

THPTS:n gradupalkinto myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja sen arvo on 300 euroa. Palkinnon saaja julkistettiin 11.2.2022.

Linkki Julia Jylhän tutkielmaan: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021062239397.

This entry was posted in Uutiset and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.